Zpět na Občanská poradna

Způsob poskytování služby (OP)

Popis realizace poskytování sociální služby

Poradnu je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem.

Zájemce o poskytnutí služby občanské poradny (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do poradny přichází a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby a seznámí zájemce se způsoby podávání zpětné vazby poradně (včetně stížností).

Pokud zájemce splňuje všechny podmínky, souhlasí s nimi a žádá o poskytnutí služby a má vyjednán osobní cíl, je mezi ním a pracovníkem uzavřena ústní smlouva o poskytování služby a dohodnut její obsah (viz níže).

Pokud nejsou splněny podmínky k poskytnutí sociální služby, pracovník poskytnutí služby odmítne, vysvětlí zájemci proč, poučí ho, že mu může vystavit potvrzení o odmítnutí poskytnutí služby a poskytne zájemci základní sociální poradenství.

Důvody odmítnutí poskytnutí služby:

  • zájemce požaduje služby, které poradna neposkytuje;
  • zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována;
  • služba má naplněnu kapacitu,
  • se zájemcem byla v posledních 6 měsících ukončena spolupráce z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování služby;
  • zájemce je při jednání s pracovníkem agresivní nebo jeví se jako intoxikovaný natolik, že službu nelze poskytnout (obvykle je dohodnut jiný termín setkání).

V případě odmítnutí z důvodu naplněné kapacity služby se zájemce může zapsat do evidence zájemců o službu a při uvolnění kapacity je pracovníkem informován.

Uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále smlouva) se zájemce stává uživatelem sociální služby (dále uživatel). Smlouva je uzavřena ústně, na dobu určitou v maximální délce jednoho roku. Součástí smlouvy je i vysvětlení toho, jaké činnosti služba poskytuje, že jsou poskytovány bezplatně, na jakém místě, v jakém časovém rozsahu a jakým způsobem je služba poskytována, jaká jsou práva a povinnosti uživatele i pracovníka a jakým způsobem lze podávat zpětnou vazbu (včetně stížností) a způsoby ukončení smluvního vztahu. Obsah smlouvy je pracovníkem zapsán do elektronického záznamu o poskytování služby.

Uživatel může od smlouvy odstoupit kdykoli bez udání důvodu (viz Ukončení poskytování služby).

Každý uživatel má svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník:

  • koordinuje řešení problému uživatele, vytváří s uživatelem plán řešení problému a koordinuje jednotlivé kroky,
  • vede dokumentaci a shromažďuje informace o práci s uživatelem služby,
  • obvykle s uživatelem uzavírá smlouvu,
  • informuje uživatele služby, že je klíčovým pracovníkem a jaká je funkce klíčového pracovníka.

V rámci poskytované služby může dojít ke konzultaci uživatele s jiným než klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník však sleduje a koordinuje poskytování služby uživateli.

Záznam o poskytnutí služby

Každý pracovník vede Záznam o poskytování služby, do kterého popisuje veškerou práci

s uživatelem nebo v jeho zájmu. Záznam obsahuje osobní cíl uživatele, popis problému

uživatele, který chce řešit, plán jak bude problém řešen, popis jednotlivých kroků k vyřešení

problému a vyhodnocení spolupráce s uživatelem. Dokumentace je vedena elektronicky tak, aby do ní mohl uživatel kdykoliv nahlédnout a mohla mu být předána v písemné podobě. Dokumentace je zabezpečena heslem a osobní údaje uživatele jsou chráněny. Uživatel má právo, aby evidence o něm byla vedena anonymně.

Postup práce s uživatelem

Pracovník vždy usiluje o to, aby byl naplněn osobní cíl uživatele.  Pracovník vychází ze schopností, dovedností a možností uživatele služby. Uživatel vždy rozhoduje o způsobu řešení své situace, pracovník jeho rozhodnutí plně respektuje.

Ukončení poskytování služby

Smlouva je ukončena v případě, kdy dojde k naplnění stanovených cílů nebo rozhodne-li se uživatel službu dále nevyužívat.

Pracovník může smlouvu s uživatelem ukončit, pokud uživatel v průběhu služby svou zakázku změnil tak, že není v souladu s cíli a posláním služby; hrubě či opakovaně porušuje dohodnuté kroky pro naplňování cílů smlouvy; je opakovaně agresivní či jeví-li se jako intoxikován natolik, že službu není možné poskytnout; odmítá se podílet na řešení své situace; poškozuje-li úmyslně majetek organizace; ohrožuje-li jiné uživatele služby; přestane-li spadat do cílové skupiny služby nebo jej není možné kontaktovat.

Uživatel je vždy pracovníkem předem upozorněn, že nastaly důvody k ukončení smlouvy. Smlouva je ukončena též v případě, že organizace přestane poskytovat službu odborného sociálního poradenství.

Ochrana osobních údajů

Pracovník při výkonu své pracovní činnosti postupuje v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Organizace je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zpracovávány jsou pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí sociální služby, statistické vykazování a vyhodnocování poskytovaných služeb za účelem zjištění jejich kvality. Zájemce i uživatel dávají ke zpracování svých osobních údajů písemný souhlas, ve kterém je přesně vymezen rozsah zpracovávaných údajů.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=201