Zpět na Občanská poradna

Práva a povinnosti uživatelů (OP)

Práva uživatele služby- uživatel má právo:

 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz stížnosti),
 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu,
 • ukončit smlouvu bez udání důvodu,
 • požádat o změnu klíčového pracovníka,
 • vystupovat anonymně,
 • rozhodnout o řešení svého problému,
 • změnit svou zakázku,
 • mít ochráněny své osobní údaje,
 • na individuální přístup při řešení zakázky,
 • na bezplatné poskytnutí služby,
 • na diskrétnost prostředí,
 • na důstojné a rovné zacházení,
 • na písemné potvrzení v případě odmítnutí poskytnutí služby,
 • na terénní poskytnutí služby v odůvodněných případech,
 • rozhodnout se, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou,
 • být při poskytování služby doprovázen rodinným příslušníkem nebo jinou osobou.

 

Povinnosti uživatele služby – uživatel je povinen:

 • dodržovat kroky dohodnuté spolupráce,
 • omluvit se, pokud se nemůže dostavit na sjednanou schůzku – pokud se uživatel nedostaví bez omluvy 2x na objednanou konzultaci, nebude nadále objednáván, ale může využít služeb v otevíracích hodinách určených pro neobjednané uživatele. V případě, že se zájemce objedná na konzultaci k návrhu na oddlužení, na kterou poté nepřijde, je mu zaslána SMS zpráva s výzvou, aby se do týdne ozval. Pokud tak neučiní, bude vyškrtnut z evidence zájemců o službu. V případě pozdějšího opětovného zájmu o službu, bude zájemce znovu zařazen do pořadníku, avšak na konec pořadníku, nikoliv na své původní místo v něm.
 • dodržovat dobu poskytování služby,
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníka služby,
 • nepoškozovat dobré jméno ani majetek organizace,
 • neomezovat jiné zájemce a uživatele služby,
 • dostavit se na konzultaci alespoň 30 minut před koncem otevírací doby,
 • v případě havarijní situace v budově organizace dbát pokynů pracovníka,
 • dodržovat pravidla poskytování služby.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=208