Zpět na Občanská poradna

Naše projekty (OP)

Projekty ve spolupráci s Asociací občanských poraden

Projekt „Restorativní justice – Podpora a poradenství obětem trestných činů

Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP).

V rámci uplatňování prvků restorativní justice je smyslem aktivní zapojení „obětí“ do „procesu vlastního odškodnění“, zjištění jejich zájmů a potřeb včetně potenciálních rizik opakování trestné činnosti. Je-li to vhodné a účelné je třeba zapojit do restorativního postupu i pachatele a vést je k odpovědnosti, k závazkům vůči obětem i poškozené komunitě.

Uplatňování elementů restorativní justice vede k obnovení pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Zdroj: http://www.restorativnijustice.cz/cz/

logo AOP     logo PMS

„Finanční gramotností proti dluhové pasti“

Projekt je realizován s podporou ČSOB a.s., Poštovní spořitelnou a.s. a Magistrátem hlavního města Prahy. Partnerem projektu je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Díky zapojení v tomto projektu jsme schopni poskytovat kvalitnější poradenství v dluhové problematice včetně pomoci při podávání návrhu na povolení oddlužení.

Poradenství je poskytováno nezávisle na partnerských bankách.

Bližší informace o projektu:
www.obcanskeporadny.cz
http://dluhy.obcanskeporadny.cz/projekt

  logo AOPlogo ČSOB  logo PS

 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=212