Informace o službě – veřejný závazek služby (OP)

Poslání služby

Posláním Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE je poskytovat informace, rady, aktivní pomoc a asistenci lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou neumí nebo nemohou řešit sami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako situace, kdy zájemce:

 • je zadlužený nebo předlužený,
 • má nízké sociální kompetence nebo dovednosti,
 • se neorientuje v oblasti sociálního zabezpečení (sociální dávky, důchody a podobně),
 • se neorientuje v běžných oblastech práva (rodinné, trestní, pracovní, občanské soudní řízení, občanský zákoník a další),
 • je obětí trestného činu,
 • je nezaměstnaný,
 • žije v nevyhovujících bytových podmínkách nebo je ohrožen ztrátou bydlení,
 • je ohrožen chudobou a sociálním vyloučením,
 • vede rizikový způsob života,
 • neorientuje se ve veřejné správě (úřady, instituce: např. Policie ČR, soudy, Úřad práce ČR),
 • neorientuje se ve spotřebitelské problematice (např. předváděcí akce, smlouvy o dodávkách energií, smlouvy o telekomunikačních produktech).

 

Cíle služby

 • Uživatel, který získal informace, jak samostatně řešit běžné záležitosti osobního života (bydlení, hmotné zabezpečení, příjmy, zdravotní péče, zaměstnání, rodina, mezilidské vztahy, sociální péče).
 • Uživatel, který na základě rady získané v poradně, je zodpovědný za své jednání a dokáže posoudit jeho důsledky (dluhová problematika, problémy se zákonem).
 • Uživatel, který s aktivní pomocí poradny zná svá práva a povinnosti (orientace v zákonech).
 • Uživatel, který s asistencí poradny umí komunikovat tak, aby obhájil své oprávněné zájmy (sepisování návrhů, žádostí, odvolání na veřejné instituce).

 

Cílová skupina

Osoby starší 18 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup

Pracovník poskytuje službu podle individuálních potřeb uživatele.

 • Nestrannost

Pracovník poskytuje službu bez ovlivnění svými předsudky, postoji či pocity; ke všem lidem přistupuje stejně.

 • Respekt

Pracovník respektuje vlastní rozhodnutí uživatele.

 • Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby.

Diskrétnost nemůže být zajištěna při zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení, neboť veškeré údaje uživatele obsažené v jeho návrhu jsou volně dostupné ve veřejném insolvenčním rejstříku vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. S tímto postupem je uživatel seznámen písemnou formou na Prohlášení uživatele služby – oddlužení, které vlastnoručně podepisuje. Z jeho návrhu, který se stane dnem podání veřejně dostupným, je zcela patrné, že tato konkrétní osoba byla našim uživatelem, neboť Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE jako zpracovatel návrhu v něm musí být jasně označena.

 • Bezplatnost

Služba je poskytována bezplatně.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4322