Informace o naší službě – veřejný závazek služby Ostrava (SASRD)

POSLÁNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO podporuje rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nezkušenost nebo problémy v některé z těchto oblastí:

 • hospodaření v domácnosti,
 • výchova a péče o dítě,
 • příprava na rodičovství,
 • vzdělávání dětí,
 • vyřizování běžných záležitostí,
 • navázání a udržení kontaktu s dítětem žijícím mimo prostředí rodiny.

 

CÍLE SLUŽBY

 • Rodina umí hospodařit s penězi a vést domácnost.
 • Rodina dbá o zdravý vývoj dětí (lékař, stravování, péče o dítě).
 • Rodina podporuje vzdělávání dětí.
 • Rodina plní své výchovné funkce (návyky slušného chování, mezilidské vztahy).
 • Rodina poskytuje dětem citové zázemí (pocit jistoty, bezpečí a lásky).
 • Rodina umí vyřídit běžné záležitosti (úřady, instituce).
 • Rodina je podpořena ve vzájemném kontaktu (děti v náhradní nebo ústavní péči).

 

OKRUH OSOB, JIMŽ JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Služba je poskytována nastávajícím rodičům nebo rodině s dětmi/dítětem ve věku 0-15 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Individuální přístup – pracovník poskytuje službu podle individuálních potřeb rodiny.

Rovnocenný přístup – pracovník přistupuje ke každé rodině rovnocenně, podporuje vzájemnou důvěru a respekt.

Respektování volby – pracovník respektuje vlastní rozhodnutí uživatele.

Podpora samostatnosti – při řešení problémů rodiny pracovník zohledňuje schopnosti, příležitosti a možnosti členů rodiny a jejich blízkého sociálního okolí.

Mlčenlivost – pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti, pouze na základě povinnosti stanovené zákonem.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4411