Return to KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Co děláme (SASRD)

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vymezena
§ 65 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba poskytuje tyto činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi:
  • nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace rodičů k pravidelnému provádění těchto činností,
  • vedení dětí k sebeobsluze a k zapojování do pracovních činností v domácnosti,
  • vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických návyků, k využívání vhodných volnočasových aktivit, ke čtení, k procvičování logopedických cvičení a k přiměřenému zacházení s finančními prostředky.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s rodiči:
  • pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace,
  • podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků,
  • realizace širokého spektra aktivit pro rodiny s dětmi a motivace rodin k jejich využívání,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním.
 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět (v odůvodněných případech bez účasti rodičů, např. při náhlém onemocnění, úrazu rodiče).
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • nácvik hospodaření a vedení domácnosti,
  • nácvik péče o dítě (příprava stravy, hygiena, oblékání, výchovné působení apod.),
  • nácvik/příprava dítěte a rodiče na úspěšné absolvování vzdělávacího procesu dítěte (předškolní a školní příprava), spolupráce se vzdělávacími institucemi,
  • skupinová práce v rámci provozovaného rodičovského centra Úsměv,
  • společné aktivity rodičů s dětmi vedoucí k upevnění rodinných vztahů (aktivizační a osvětové akce, tematická setkání apod.),
  • krizová intervence.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc s vyřizováním záležitostí, které jsou spojené s výchovou a péčí o dítě (např. vyhledávání nebo změna lékaře, zápis dítěte do MŠ/ZŠ, vyšetření v PPP), finančním zabezpečením rodiny, zaměstnáním, bydlením apod.,
  • pomoc a doprovody uživatelů při jednáních na úřadech a institucích, školských a zdravotnických zařízeních, s majiteli nemovitostí apod.,
  • podpora a zprostředkování kontaktu rodičů s dětmi, které žijí odloučeně (v náhradní rodině nebo institucionální péči),
  • účast na případovém setkání/konferenci.
 • výkon sociálně–právní ochrany dětí:
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte,
  • pořádání přednášek a workshopů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou,
  • činnosti zaměřené na ochranu dětí před škodlivými vlivy, předcházení jejich vzniku.
 • další činnosti:
  • poskytování potravinové pomoci rodinám ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava, z. s.,
  • poskytování jiné hmotné pomoci rodinám – ošacení, potřeby pro děti, drobné vybavení domácnosti (dle aktuální nabídky),
  • možnost praní prádla (za úhradu).

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=464