Zpět na KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Co děláme (SASRD Ostrava)

ČINNOSTI POSKYTOVANÉ SLUŽBOU

Činnosti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou vymezeny § 30 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

 

Služba poskytuje tyto činnosti:

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Realizace aktivit pro rodiny s dětmi a motivace rodin k jejich využívání:

s dětmi:

 • nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace rodičů k pravidelnému provádění těchto činností,
 • vedení dětí k sebeobsluze a k zapojování do pracovních činností v domácnosti,
 • vedení dětí k plnění školních povinností, k dodržování hygienických návyků, k využívání vhodných volnočasových aktivit, ke čtení, k procvičování logopedických cvičení a k přiměřenému zacházení s finančními prostředky,

 

s rodiči:

 • pomoc s hospodařením rodiny a s řešením nepříznivé finanční situace,
 • podpora rodiny při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků,
 • pomoc a podporu rodiny v období očekávání narození a po narození dítěte.

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Pracovníci doprovázejí děti do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět v odůvodněných případech bez účasti rodičů, např. při náhlém onemocnění, úrazu rodiče.

 

Sociálně terapeutické činnosti

 • Individuální rozhovory s rodiči, dětmi nebo celou rodinou – plán při stěhování rodiny, potřeba domluvy na pravidlech v rodině, domluvy na úklidu, rozhovory o dítěti, jeho chování.
 • Skupinové rozhovory s rodiči – očkování, vzdělávání dětí, cestování v MHD.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc s vyřizováním záležitostí, které jsou spojené s výchovou a péčí o dítě (vyhledávání nebo změna lékaře, zápis dítěte do MŠ/ZŠ, vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně), finančním zabezpečením rodiny, zaměstnáním, bydlením.
 • Pomoc a doprovody uživatelů při jednáních na úřadech a institucích, školských a zdravotnických zařízeních, s majiteli nemovitostí.
 • Společné aktivity rodičů s dětmi vedoucí k upevnění rodinných vztahů (aktivizační a osvětové akce, tematická setkání).
 • Podpora a zprostředkování kontaktu rodičů s dětmi, které žijí odloučeně (v náhradní rodině, v institucionální péči).

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=464