↑ Return to Poskytujeme

Print this Stránka

Terénní programy

 

Poslání služby

Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů prostřednictvím poskytování informací, nácviku dovedností, doprovázení a pomoci při zařizování běžných záležitostí osobám, které nemohou žít běžným způsobem života z důvodu nepříznivé sociální situace, a které nejsou schopné řešit své problémy vlastními silami.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijících na území statutárního města Ostravy a v Olomouckém kraji v ORP Šumperk.

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je dosáhnout toho, aby uživatel:

  • znal svá práva a povinnosti a orientoval se ve veřejných službách,
  • byl zdravě sebevědomý, uměl komunikovat a byl zodpovědný za své jednání,
  • uměl hospodařit s financemi (nezadlužoval se),
  • uvědomoval si, že vzdělání a zaměstnání je hodnotou,
  • žil zdravým životním stylem,
  • žil důstojným způsobem života (měl vhodné bytové podmínky, nebyl diskriminován),
  • uměl si vyřídit běžné záležitosti (např. najít si zaměstnání, bydlení, vyřídit si doklady a potřebné dávky),

Cílem služby je také zmírňování předsudků společnosti vůči cílové skupině uživatelů a snaha o zkvalitnění životního prostředí v sociálně vyloučených lokalitách.

 

Zásady poskytování služby

Individuální přístup k uživatelům služby

Ke každé osobě pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě osoby mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně.

Komplexní přístup k řešení problému uživatele

Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele a jeho blízkého sociálního okolí. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému.

Respektování volby uživatele služby

Pracovník uživatele informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

Podpora zodpovědného přístupu uživatelů

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby nesl zodpovědnost za své jednání.

Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl schopen řešit své problémy sám.

Rovný přístup k uživatelům a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status apod.

Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživatelem rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze s písemným souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele.

Bezplatnost

Za poskytování služby uživatelé neplatí.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=55

Informační letáky služby Terénní programy Ostrava

Manuál pro zájemce o službu Terénní programy Ostrava Informační leták služby Terénní programy Ostrava

Zobrazit stránku »

Co děláme (TP)

Služba poskytuje zejména: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (zprostředkování kontaktu se společenským prostředím): zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení nepříznivé životní situace uživatele, doprovázení uživatele při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod., informování o jiných sociálních službách a veřejných institucích, umožnění vyhledávání informací uživateli …

Zobrazit stránku »

Kdo může naše služby využít (TP)

Osoby starší 18 let, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území statutárního města Ostravy a na Šumpersku, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

Zobrazit stránku »

Poslání a cíle služby (TP)

Poslání služby Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti. Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů prostřednictvím poskytování informací, nácviku dovedností, doprovázení a pomoci při zařizování běžných …

Zobrazit stránku »

Jakým způsobem pracujeme (TP)

Službu Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Nejčastěji k prvnímu kontaktu dochází přímo na ulici, kdy zájemce osloví procházejícího pracovníka. Zájemce o poskytnutí sociální služby terénních programů (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do služby přichází, a pracovník vyhodnotí, zda je tato zakázka v …

Zobrazit stránku »

Čím se řídíme (TP)

Zásady poskytování služby Individuální přístup k uživatelům služby Ke každé osobě pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě osoby mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně. Komplexní přístup k řešení problému uživatele Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele a jeho blízkého sociálního …

Zobrazit stránku »

Etický kodex terénního pracovníka (TP)

Etický kodex TERÉNNÍHO pracovníka SPOLEČNĚ-JEKHETANE o. p. s

Zobrazit stránku »

Práva a povinnosti uživatelů služby (TP)

Práva uživatele  Vyjádřit se ke službě, podat stížnost. Seznámit se s dokumentací která je o něm vedena, případně požádat o její písemnou podobu. Ukončit smlouvu bez udání důvodu. Vyměnit klíčového pracovníka. Vystupovat anonymně. Uživatel má právo rozhodovat o řešení svého problému, dle vlastního uvážení. Právo na změnu zakázky. Právo na ochranu svých osobních údajů. Právo …

Zobrazit stránku »

Jak se můžete vyjádřit ke službě (TP)

Služba Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté …

Zobrazit stránku »

Kapacita služby (TP)

Okamžitá kapacita na pracovníka je 1 uživatel.    

Zobrazit stránku »

Provozní doba a kontakty (TP)

!POZOR! Služba v Přívoze se přesunuta na novou adresu U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz! 1. Osobně: Kdekoliv ve vyloučených lokalitách, kde se pracovníci pohybují: Ostrava-Přívoz: pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 středa 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 čtvrtek 9:00 – 12:00 13:00 – 16:00 pátek 9:00 – 12:00   Ostrava-Poruba:  (změněno od 1. 8. 2014) …

Zobrazit stránku »