Dny otevřených dveří v našich nízkoprahových zařízeních

Česká asociace streetwork pořádá na konci září po celé republice již po sedmnácté Týden nízkoprahových klubů. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež z celé republiky se během něj otevřou široké veřejnosti. Pracovníci našich nízkoprahových zařízení vás zvou k nahlédnutí do svého fungování v rámci Dnů otevřených dveří, a to:

 • 20.9.2023 (středa) od 13:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Porubě (Dělnická 20). Součástí programu pro nejmenší děti bude výtvarný workshop. Pro starší děti a dospělé bude připraven vědomostní kvíz a stolní hry.
 • 21.9.2023 (čtvrtek) od 15:00-17:00 v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Ostravě-Přívoze (Božkova 65). Součástí programu bude i taneční vystoupení dětí.

 

Týden nízkoprahových klubů má za cíl především snížit prahy mezi kluby a veřejností – seznámit blíže a bez předsudků školy, rodiče, potenciální klienty, sousedy, firemní dárce nebo zástupce samospráv a média s činností nízkoprahových klubů prostřednictvím akcí, které nízkoprahová zařízení uspořádají přímo v jejich městech a místních komunitách.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7492

Měsíc srpen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce srpna v našem nízkoprahovém zařízení bylo zaměřeno na produktivní trávení volného času dětí. Pro děti byly připraveny aktivity, které měly za cíl představit správné trávení volného času. Pracovníci s dětmi vedli diskuze a rozhovory, které byly zaměřeny na správné trávení volného času s kamarády či trávení volného času po otevírací době nízkoprahového zařízení. 

Mezi neméně důležité aktivity měsíce srpna patřilo i zopakovaní si správného určování času. Jelikož mají dětí s tímto potíže, tak si pracovníci pro děti připravili aktivity, při kterých si procvičovaly znalost nejen digitálních ale i ručičkových hodin.

V další aktivitě si pracovníci společně s dětmi zopakovali informace o tom, jakou funkci má klíčový pracovník (jaké jsou jeho úkoly a jak s dětmi může efektivně pracovat na zmírnění jejich nepříznivé sociální situace).

Závěrem měsíce proběhla beseda o tom, jak se správně připravit na školu (např. jak si nachystat pomůcky do školy či jak dodržovat pravidelnou školní docházku). 

V rámci projektových dnů děti z našich nízkoprahových zařízení mohly navštívit Muzeum romské kultury v Brně. Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly také příležitost navštívit gotický hrad Pernštejn.

Další aktivita projektových dnů se týkala návštěvy Hasičského muzea města Ostravy. Cílem návštěvy bylo přiblížit dětem práci hasičů. Děti měly příležitost si prohlédnout ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra či shlédnout ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

Poslední prázdninový týden byl pro děti připraven výlet na zámek Hradec nad Moravicí. Cílem tohoto projektového dne bylo umožnit návštěvu tohoto historického místa a seznámit se s dějinami zámku.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2022 probíhaly tréninky ve streetových tancích a také fotbalové aktivity.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7482

Otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních od 4.9.2023

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům našich Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, že od pondělí 4.9. 2023 se vracíme ke standardní otevírací době.

Otevírací doba je opětovně doplněna o individuální konzultace, při kterých mohou děti a mládež řešit své problémy s pracovníky podle svých individuálních potřeb. Pracovníci se takto mohou uživatelům věnovat intenzivněji při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Otevírací doba v NZDM Přívoz

 

Naše nízkoprahová zařízení jsou určena pro děti a mládež, od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Otevírací doba v NZDM Poruba

Činnost sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v našich nízkoprahových zařízeních je především zaměřena na zmírnění či alespoň částečné omezení nepříznivé sociální situace uživatelů. Pracovníci uživatelům poskytují následující činnosti a aktivity:

 • rozhovory a besedy na různá témata (kriminalita, šikana, záškoláctví, zdravý životní styl apod.),
 • pomoc a podporu k zodpovědnému přístupu k plnění školních povinností, pomoc s výběrem či přestupem na jinou školu,
 • podporující činnosti a nácvik, jak si získat a vycházet s kamarády a lidmi okolo nás (např. chování a vystupování na veřejnosti, nácvik komunikace při řešení konfliktů),
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (rozhovory a nácvik, jak jednat s institucemi, pomoc s vyřízením dokladů, pomoc se sepsáním životopisu apod.),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy a vystupování na veřejných akcích apod.),
 • doprovody při jednáních (OSPOD, škola, lékař, apod.),
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • sportovní, hudební a výtvarné aktivity,
 • podporu při realizaci aktivit,
 • nácvik pracovněvýchovných činnosti (vaření apod.),
 • bezpečný prostor pro trávení volného času s vrstevníky.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7465

Projektové dny Po stopách českých a moravských Romů

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

V srpnu jsme se s dětmi vyšších ročníků základní školy z obou našich nízkoprahových středisek vypravili za poznáváním historie usedlých českých a moravských Romů. Naše cesta vedla nejprve do Brna do Muzea romské kultury, kde si pro nás připravili komentovanou prohlídku expozice se zážitkovým programem pan Mgr. Miroslav Zolnai a paní Kateřina Plachetková. Projektovým dnem nás provázel pan Bc. Karel Diro.

Následující den jsme navštívili Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu. Děti měly možnost sledovat osudy perzekuovaných Romů, žijících v Čechách a na Moravě v období 2. světové války. Tehdy naprostá většina romského obyvatelstva skončila nejprve v táborech pro Romy v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, odkud byli posíláni do koncentračního tábora v Osvětimi, kde jich naprostá většina zahynula. Zážitkový program v hodonínském táboře připravil pro děti pan Mgr. Radovan Krhovský. Děti dostaly příležitost se formou vlastního prožitku dotknout důležitých momentů v historii svého národa. Děti se seznámily také s krásnou přírodou kraje Vysočina i s pamětihodnostmi ležícími v blízkosti hodonínského tábora, jakým je např. zachovalý gotický hrad Pernštejn v nedaleké Nedvědici, který měly možnost navštívit.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7451

Měsíc červenec v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze

V tomto měsíci byly s dětmi zopakována pravidla slušného chování. Pracovníci s dětmi rozebírali, jak se správně chovat ve skupině vrstevníků a zvláště jak jednat v případě konfliktních situací. Pracovníci s dětmi nacvičovali příklady správných asertivním způsobů jednání.

V měsíci červenci proběhla i beseda na téma „Jak mít zdravé sebevědomí“. Cílem besedy bylo to, aby si děti uvědomily své silné, ale i slabé stránky a dokázaly zlepšit své nedostatky a posílit a rozvíjet své přednosti, tak aby si sami sebe dokázali vážit, uměly se ovládat a byly si jisti ve svých rozhodnutích. V červenci jsme s dětmi navštívili i Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde probíhal 29. ročníku festivalu Romská píseň. Děti měly příležitost si prohlédnout Dřevěné městečko, v rámci festivalu si mohly zaposlouchat do tónů tradičních romských písní.

A protože jsou prázdniny dobou nejen odpočinku, ale také her a zábavy, tak se celým měsícem prolínalo téma retro her. Děti byly seznámeny s hrami, které se hrály s oblibou v minulém století. Hry probouzejí a rozvíjejí sociální cítění, při hrách se děti učí děti vzájemně spolupracovat a hrát fair play podle pravidel, hry učí děti přijmout porážku ale i radovat se z vítězství, učí děti vytrvalost ale i odvahu, rozvíjejí pevnou vůli a sebeovládání.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7437

Oznámení o uzavření služby NZDM v Ostravě-Porubě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Porubě (Dělnická 25), že je služba ve dnech 3.- 4.8.2023  z provozních důvodů UZAVŘENA

Uživatelé mohou navštívit naše Nízkoprahové zařízení v Ostravě-Přívoze (Božkova 65). Otevírací hodiny služby naleznete na tomto odkaze: http://jekhetane.cz/?page_id=451

Děkujeme za pochopení.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7430

Měsíc červen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Měsíc červen v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Ostravě-Přívoze byl věnován tématu sportu a zdravému životnímu stylu. Pro děti si pracovníci připravili nejen sportovní aktivity a soutěže, ale také u dětí pracovali na zvýšení informovanosti o zdravém životním stylu. S dětmi se pracovníci zaměřili na palčivé téma kouření cigaret a konzumaci energy drinků. V rámci aktivity si děti mohly uvědomit jaké negativní následky může způsobit kouření cigaret v dětském věku a přemíra konzumace energy drinků.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 proběhly v měsíci červnu dvě významné akce. První z nich bylo završení ročníku 2022/23 v Don Bosco lize, Don Bosco liga je dlouhodobá soutěž v malé kopané pro chlapce do 15 let, kteří hrají fotbal pod hlavičkou různých neziskových organizací. Zápasy probíhají každou neděli v dopoledních a odpoledních hodinách. V roce 2022/23 se do Don Bosca ligy zapojil tým mladších hráčů Jekhetane B. Chlapci v tomto ročníku se obsadili na krásném 6. místě. 

Další sportovní aktivitou byla účast chlapců na Lize pro dorostence 2023, do které se zapojili chlapci, kteří navštěvují či dříve docházeli do našeho nízkoprahového zařízení v Ostravě-Přívoze. Chlapci byli velmi úspěšní a v jarní části této ligy vybojovali 1. místo.

30. června děti přinesly ukázat pracovníkům svá vysvědčení. Tato událost dala pracovníkům prostor s dětmi hovořit o tom, jaké známky je potřeba si příští školní rok zlepšit. Také pracovníci s dětmi hovořili o vysoké absenci ve škole. Znova byly dětem připomenuta školní povinnosti a pravidelná školní docházka. Jako pozitivní lze vyhodnotit to, že 95 % dětí postupuje do dalšího ročníku. Za nejlepší studijní výsledky byla oceněna Anička, David, Kevin a Patrik ze samými jedničkami a Radek, Laura, Otík a Eliška, kteří získali vyznamenání.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7390

Změna otevírací doby v našich nízkoprahových zařízeních (3.7.-1.9.2023)

Od 3.7.-31.8.2023 je upravena otevírací doba v našich nízkoprahových zařízeních následujícím způsobem:

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7376

Uzavření občanských poraden v Ostravě

Oznamujeme všem zájemcům a uživatelům Občanské poradny v Ostravě-Přívoze (U Tiskárny 515/3, 702 00), že služba bude ve čtvrtek 29.6.2023  z provozních důvodů UZAVŘENA. 

Občanská poradna v Ostravě-Porubě (Dělnická 387/20) bude v pondělí 26.6.2023 a v pondělí 3.7.2023 z provozních důvodů rovněž UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7372

Měsíc květen v nízkoprahovém zařízení v Ostravě-Přívoze

Téma měsíce května bylo v našem nízkoprahovém zařízení zaměřeno na oblast ochrany přírody. V průběhu celého měsíce probíhaly s dětmi aktivity, které měly za cíl zvýšit informovanost dětí ohledně života zvířat a poznávání přírody. Proběhla rovněž beseda na téma: „Jak se chovat k přírodě“. Palčivým problémem je často chování dětí ke zvířatům, proto v rámci besedy proběhla diskuze o vhodném chování ke zvířatům. Děti byly také poučeny o tom, jak se mají chovat k životnímu prostředí.

V tomto měsíci se pracovníci také zaměnili na zlepšení prospěchu a školní docházky dětí. S dětmi byly vedeny rozhovory ohledně povinné školní docházky s cílem vysvětlit negativní dopady záškoláctví a neomluvené absence. Pracovníci se rovněž věnovali dětem v oblasti pomoci vhodné přípravy na vyučování. Opětovně proběhly motivační rozhovory ohledně důležitosti dobrého prospěchu ve škole a také nutnosti slušného chování ve škole.

Další neměně důležitou rozhovory byly skupinové i individuální rozhovory o tom, jak se chovat k sobě navzájem. Pracovníci dětem vysvětlovali, jak se chovat asertivním způsobem a také jak se chovat v případě konfliktních situací. Bylo hovořeno o tom, jak reagovat v případě provokací vrstevníků a jak se nezapojovat do bitek.

V rámci projektového děti mohly navštívit Novou radnici a Vyhlídkovou věž Nové radnice v Ostravě. Děti měly tak jedinečnou příležitost si prohlédnout Ostravu a její pamětihodnosti z ptačí perspektivy.

V rámci projektu Hudbou a sportem proti kriminalitě 2023 probíhaly tréninky ve fotbale a fotbalové zápasy v rámci Don Bosco ligy. Starší hráči (ročník 2007-2009) se zúčastnili dvou utkání v rámci Ligy dorostenců 2023. V oblasti streetových tanců se děti mohly účastnit taneční soutěže Summer dance cup Boskovice, Děti se na tuto soutěž připravovaly v rámci tanečních aktivit pod vedením zkušené lektorky streetových tanců. Na této soutěží byly děti opět úspěšné. Na svém prvním tanečním vystoupení dosáhla Anička svého prvního úspěchu a získala 3. místo v kategorii hip hop. Společně s Markétou poté obsadila 2.místo za duo v téže kategorii. Ve skupině chlapců jsme také slavili úspěch. Láďa s Radkem obsadili ve svých kategoriích rovněž 2. místo. GRATULUJEME.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?p=7343