Dobrovolnictví

O dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost dostává nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. O vykonané dobrovolnické službě vydáváme potvrzení, které je pak možné použít např. v rámci studia na vysoké nebo vyšší odborné škole, jako přílohu k přihláškám na tyto školy, jako přílohu životopisu při hledání zaměstnání apod.

Dobrovolnictví v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

Více informací získáte zde: Dobrovolnictví v NZDM

Dobrovolnictví v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi KLUB-KO

Dobrovolníci z řad studentů především doučují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhají při chodu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO, realizují zájmové činnosti pro děti (např. výtvarné, hudební, taneční aktivity), pomáhají při realizaci aktivit pro děti (výlety pro děti, Den dětí apod.).

Jak se stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se v naší organizaci může stát člověk, který je plnoletý, mravně bezúhonný, zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické služby a dosáhl alespoň základního vzdělání.

Doklady nutné pro výkon dobrovolnické služby

Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce)

  • vyřizuje se na pracovištích Czech POINT (např. na poště či úřadě),
  • žadatel předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • cena 100 Kč,
  • po předložení dokladu o zaplacení, bude částka 100 Kč proplacena organizací.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dobrovolnické činnosti (nesmí být starší než 3 měsíce)

  • potvrzení vám vydá váš praktický lékař, pozor nejedná se o výpis ze zdravotnické dokumentace,
  • cena je určena konkrétním zdravotnickým zařízením,
  • po předložení dokladu o zaplacení, bude částka proplacena organizací.

 

Kontakt

Pokud Vás dobrovolnictví v naší organizaci zaujalo a chcete znát bližší informace, kontaktujte nás na:

e-mail: dobrovolnictvi@jekhetane.cz

tel. čísle: 596 136 609, 724 065 799 (kontaktní osoba Mgr. Helena Balabánová)

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=21