Dobrovolnictví

O dobrovolnictví

Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost dostává nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. O vykonané dobrovolnické službě vydáváme potvrzení, které je pak možné použít např. v rámci studia na vysoké nebo vyšší odborné škole, jako přílohu k přihláškám na tyto školy, jako přílohu životopisu při hledání zaměstnání apod.

logo dobrovolnictvi

Dobrovolnictví v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE 

Více informací získáte zde: Dobrovolnictví v NZDM

Dobrovolnictví v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi KLUB-KO

Dobrovolníci z řad studentů především doučují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomáhají při chodu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO, realizují zájmové činnosti pro děti (např. výtvarné, hudební, taneční aktivity), pomáhají při realizaci aktivit pro děti (výlety pro děti, Den dětí apod.).

Dobrovolníci z řad dlouhodobě nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce převážně vykonávají manuální práci, která vede ke zkvalitňování zázemí organizace (např. úprava dětského hřiště, nátěr dětského altánku, malování apod.).

Jak se stát dobrovolníkem?

Dobrovolníkem se v naší organizaci může stát člověk, který je plnoletý, mravně bezúhonný, zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické služby a dosáhl alespoň základního vzdělání.

Doklady nutné pro výkon dobrovolnické služby

Výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší než 3 měsíce)

  • vyřizuje se na pracovištích Czech POINT (např. na poště či úřadě),
  • žadatel předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • cena 100 Kč,
  • po předložení dokladu o zaplacení, bude částka 100 Kč proplacena organizací.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dobrovolnické činnosti (nesmí být starší než 3 měsíce)

  • potrzení vám vydá váš praktický lékař, pozor nejedná se o výpis ze zdravotnické dokumentace,
  • cena je určena konkrétním zdravotnickým zařízením,
  • po předložení dokladu o zaplacení, bude částka proplacena organizací.

 

Kontakt

Pokud Vás dobrovolnictví v naší organizaci zaujalo a chcete znát bližší informace, kontaktujte nás na:

e-mail: dobrovolnictvi@jekhetane.cz

tel. čísle: 596 136 609, 724 065 799 (kontaktní osoba Mgr. Helena Balabánová)

Permanent link to this article: https://jekhetane.cz/?page_id=21