Projekt: SPOLU 2

 

PROJEKT „SPOLU 2“ reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945

Realizace aktivit v období 12/2020 – 5/2021 byla i nadále ovlivněna pandemií Covid-19, nouzovým stavem a vyhlašováním mimořádných opatření, které nám v rámci PES pro školská zařízení znemožňovaly realizovat některé aktivity s rodiči i se zapojenými školkami, dokonce muselo být centrum stejně jako školky po nějakou dobu na jaře zavřeno.

Jakmile to hygienická pravidla umožnila, snažili jsme se některé aktivity zrealizovat online formou (divadelní představení) a v minimální míře zapojit rodiče. Jak děti, tak rodiče se testovali. 

Se školkami jsme spolupracovali v prosinci, kdy ještě proběhly dva adaptační dny za dodržení přísných hygienických opatření a projektový den. Další společné aktivity jsme byli schopni realizovat až od dubna 2021.

Co se všechno jsme realizovali společně se školkami:

Společné divadelní představení – online

 1. 4. 2021, Jak šlo vejce na vandr, NPC a MŠ Šafaříkova
 2. 5. 2021, Kocourek Modroočko, NPC a MŠ P. Pittra
 3. 5. 2021, Utíkej, myško, utíkej!, NPC a MŠ Špálova

 

Společné dílny a činnosti s dětmi MŠ a NPC

12. 5. 2021 MŠ P. Pittra, jarní dílničky spojené se sazením bylinek, zdobením květináčků, výroba srdíček z rychletvrdnoucí hmoty

19. 5. 2021 MŠ Šafaříkova, pohybové aktivity na zahradě spojené s hmyzem (pavouci, mravenci, brouci), tvoření hmyzího domečku

 

Projektový den v MŠ

11. 12. 2020 MŠ Špálova – Vánoce: tradice, zvyky, vyrábění voňavého svícnu z jablíčka, vánoční přání

12. 5. 2021 MŠ P. Pittra – na silnici bezpečně: překážková dráha, semofor (vyrábění semaforu), pravidla silničního provozu, jízda na koloběžkách po předem vyznačené cestě (křižovatky, cesty, značky), dopravní policie – pohádkový příběh

 

Dále proběhlo celkem 6 adaptačních dnů v MŠ a 3 stáže našeho nového pedagogického pracovníka postupně ve všech třech školkách.

 

Co se dělo v našem NPC:

Společná akce rodičů s dětmi

 1. 5. 2021, Pohádky o mašinkách – divadelní online představení

 

Skupinová práce s rodiči v rámci centra

 1. 4. 2021 – výroba tašek
 2. 4. 2021 – výroba triček

 

Realizace projektu v roce 2020

Realizace projektu byla jako další činnosti organizace poznamenána pandemií Covid-19, vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření, které nám znemožňovaly realizovat některé aktivity s rodiči i se zapojenými školkami.

Činnost předškolního centra probíhala i v průběhu letních prázdnin, co nejvíce jsme dle počasí využívali zahradu tak, aby se děti mohly pořádně vyřádit, ale zároveň i něco naučit. S ohledem na zvýšená hygienická opatření jsme realizovali aktivity s rodiči omezeně a to pouze ve venkovních prostorech.

Co se všechno jsme realizovali?

Společné akce rodičů s dětmi

 1. 6. 2020 Dětský den
 2. 8. 2020 Výlet do ZOO
 3. 9. 2020 Rozloučení s prázdninami a divadelní představení

 

Samostatné akce s dětmi

 1. 9. 2020 Výlet Svět techniky – Dolní oblast Vítkovic

 

Vzdělávací besedy

 1. 7. 2020 Bezpečnost dětí o prázdninách
 2. 7. 2020 Hygienické návyky u dětí předškolního věku
 3. 8. 2020 Pedikulóza

 

Společné aktivity se školkami byly téměř zcela znemožněny, i tak se nám ale v září před 2. vlnou pandemie podařilo zrealizovat několik adaptačních dní, projektový den a dokonce společné divadlo.

 

 

PROJEKT „SPOLU 2“ reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945

 

Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

 

Projekt je zaměřen na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

Mezi hlavní cíle projektu patří:

 

 1. Připravit  cílovou skupinu dětí ve věku 3 – 5 let ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz včetně jejich rodičů na vstup do MŠ a to podporou jejich vzdělávání v neformálním předškolním centru (KLUB-KO).
 2. Podpořit a motivovat rodiče dětí z cílové skupiny k pozitivnímu uvědomění si potřebnosti předškolního vzdělávání pro jejich děti a to systematickou podporou a poradenstvím rodičů.
 3. Podpořit adaptaci dětí 5-ti letých ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz
  a jejich rodin v partnerských mateřských školách před a po povinném nástupu do MŠ.
 4. Podpořit vytváření inkluzivního prostředí v partnerských mateřských školách a to rozvojem spolupráce mezi neformálním předškolním centrem (KLUB-KO) a partnerskými mateřskými školami, včetně podpory pedagogických pracovníků.

 

V rámci projektu budou realizovány následující aktivity:

 

 1. Neformální předškolní centrum (KLUB-KO)
 • Rozvoj prosociálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí v rámci předškolního vzdělávání
  a výchovy
 • Rozvoj rodičovských kompetencí, zapojování rodičů do realizace aktivit
 • Podpora aktivních rodičů dětí ze znevýhodněného prostředí formou nabídky dobrovolné práce v NPC
 • Aktivní vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní
 • Poradenství a podpora rodičů při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotními službami

 

 1. Spolupráce neformálního předškolního centra s partnerskými MŠ v lokalitě
 • Adaptační dny pro děti v neformálního pedagogického centra
 • Společné motivační aktivity (projektové dny, dny s mámou, společné výlety a kulturně vzdělávací akce)
 • Konzultace a stáže pedagogických pracovníků v neformálním centru

 

Projekt realizujeme ve spolupráci se třemi mateřskými školami:

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace www.mssafarikova.eu/

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace http://ms-spalova.cz/

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra https://www.webskoly.cz/zspittra

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=3018