Zpět na Projekty

Projekty 2019

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Investiční dotace na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018

II. etapa investičního projektu Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – základní rekonstrukce budovy U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze – byla finančně podpořena Moravskoslezským krajem formou investiční dotace ve výši  Kč 614 600,- v Programu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK na rok 2018. Projekt byl realizován od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2019. Stavba byla předána do užívání dne 26. 6. 2019.  Výstupem projektu je zlepšení zázemí pro poskytování tří služeb sociální prevence a zároveň zvýšení okamžité kapacity v budově poskytovaných sociálních služeb.

Projekt byl sice podpořen ve výzvě č. 30 IROP, SC 2. 1 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb vedoucích k sociální inkluzi dotací EU (strukturální fond ERDF + státní rozpočet ČR) v celkové výši Kč 6 737 012,63. Skutečné náklady tohoto projektu však činily  Kč 8 701 138,50,-. Naše finanční spoluúčast na realizaci projektu měla ve skutečnosti činit 22% z celkových nákladů.  Bez finanční podpory II. etapy projektu, v podobě investiční dotace, kterou nám poskytl Moravskoslezský kraj (Kč 614 600,-) a statutární město Ostrava (Kč 500 000,-), bychom projekt nemohli vůbec realizovat. Děkujeme!

Investiční dotace Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy byla použita k financování pro IROP nezpůsobilých nákladů vynaložených na rekonstrukci domu U Tiskárny 515/3 v Ostravě-Přívoze a fakticky tak byla podpořena kvalita a dostupnost tří sociálních služeb, které jsou na této adrese naší organizací poskytovány.

Termín realizace: 1.4.2018 – 30.6.2019

                        

 

 

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v roce 2019

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Moravskoslezském kraji.

Účelem dotace je podpora realizace  4 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území statutárního města Ostravy:

 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • Terénní programy SPOLEČNĚ-JEKHETANE
 • KLUB-KO
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

sym_logo_m – kopie

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče na zajištění poskytování sociálních služeb na území statutárního města Ostravy

Projekty:

 • Terénní programy 2019 – zajištění poskytování sociální služby terénní programy. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Občanské poradny SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2019 – zajištění poskytování sociální služby odborné sociální poradenství. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Poruba; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • NEVO DROM – NOVOU CESTOU 2019 – zajištění poskytování sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Místo realizace: Božkova 969/65, Ostrava-Přívoz; Dělnická 387/20, Ostrava-Přívoz, Jílová 36, Ostrava-Přívoz; Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • KLUB-KO 2019 – zajištění poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Místo realizace:  U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz;  Ostrava včetně širšího správního obvodu.
 • Blíže k lidem 2019 – aktivita je zaměřena na dobrovolnictví a potravinovou a jinou hmotnou pomoc. Místo realizace: U Tiskárny 515/3, Ostrava-Přívoz; Jílová 2662/42, Ostrava; Ostrava včetně širšího správního obvodu.

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Ostrava_lg

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Účelová dotace na zajištění poskytování sociálních služeb na území Olomouckého kraje v roce 2019

Podpořeno z prostředků účelové státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji.

Cílem dotace je zajištění běžného provozu 3 sociálních služeb poskytovaných naší organizací na území ORP Šumperk:

 • terénní programy
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (KLUB-KO)
 • odborné sociální poradenství (Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE v Šumperku)

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

 

Projekt: S obědem je škole veselejší

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Cílem projektu je

 • Podpořit školního stravování sociálně znevýhodněných žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci.
 • Navázat v rámci projektu účinnou spolupráci se základními školami a zařízeními školního stravování.
 • Formou terénní sociální práce působit na rodiče dětí zařazených do projektu a přesvědčovat je o nutnosti pravidelného stravování v průběhu dne.
 • Napomoci ke zlepšení podmínek pro řádný průběh povinné školní docházky žáků základních škol, jejichž rodina se ocitla v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci.

 

SGH_Logotype_CZ

Termín realizace projektu: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Město Šumperk

Dotace na celoroční činnost – poskytování služeb sociální prevence – z rozpočtu města.

sumperk

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Město Hanušovice

Účelem poskytnutí dotace je spolufinancování služby Terénní programy a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území města Hanušovice. případně poskytování terénní formy služby Občanské poradny v roce 2019.

hanušovice

 Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019.

 

 

Projekt „Podpora integrace Romů v Hanušovicích“

Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociální vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje.  Cílem projektu byla realizace 4. ročníku Dne záchranných složek zaměřených na prevenci rizikového chování osob ohrožených sociálním vyloučením, na kterém se jako dobrovolníci podílejí příslušníci romské menšiny.

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

Termín realizace: 1. 1. – 31. 12. 2019

 

 

Projekt „Společné Vánoce v Hanušovicích“

Cílem projektu bylo prohloubit a zlepšit vztahy mezi majoritní většinou a minoritní romskou menšinou v Hanušovicích prostřednictvím pořádání rukodělných dílen, výtvarných aktivit a prezentací vánočních tradic.

Logo_Olomouckého_kraje__světlé

 

Termín realizace: prosinec 2019

 

Další projekty roku 2019 

ROMPSIDO 

Podpora školního stravování 

Blíže k lidem 2019

Primární prevence v lokalitě Jílová 2019

Hudbou a sportem proti kriminalitě 2019

Ostrava podporuje tanec

Děti tančí a zpívají pro domovy pro seniory v Brně

Tancem, zpěvem a sportem proti nudě

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=3586