Zpět na Terénní programy

Co děláme (TP Ostrava)

Služba poskytuje zejména:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí:

 • zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení jejich nepříznivé životní situace,
 • doprovázení uživatele služeb při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod.,
 • vyhledávání a poskytování informací uživatelům.

 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • terénní pracovníci poskytují informace, pomáhají při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv uživatelů služeb / hledání zaměstnání, bydlení, vzdělání, vyřizování dokladů, vyplňování formulářů, žádostí apod.,
 • informují o dávkách / státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči,
 • informují o právech a povinnostech při využívání veřejných institucí a služeb (např. úřady, dodavatelé energií, sociální služby apod. 

 

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • pomoc při vyhledání kontaktu s rodinou,
 • podpora v navázání a udržení sociálních vazeb.

 

 1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
 • nácvik dovedností (např. telefonování, chování na veřejnosti, hospodaření v domácnosti) 

 

 1. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod

 

 • poskytování pomoci a osvěty pro zlepšení životního stylu uživatelů služeb (informace o očkování, návštěvy lékaře, užívání léků) a životosprávy,
 • poskytování informací o rizicích zadluženosti (život s dluhem, předluženost),
 • poskytování informací o rizicích nevhodného bydlení a špatných hygienických podmínek,
 • poskytování informací o rizicích nedostatečného vzdělání a dlouhodobé nezaměstnanosti, nelegálního zaměstnávání,
 • poskytování informací a zprostředkování návazných služeb uživatelům návykových nebo omamných a psychotropních látek.

 

Služba terénních programů se vždy snaží o maximální zapojení uživatele služby do možností řešení jeho nepříznivé životní situace a vede ho k samostatnosti pouze s nejnutnější podporou.

 

Činnosti, které služba neposkytuje

 • Neposkytujeme rady v oblasti práva ani nezastupujeme u soudu.
 • Nedoučujeme a nepořádáme vzdělávací kurzy.
 • Neposkytujeme mediaci ani krizovou intervenci.
 • Neměníme injekční stříkačky.
 • Neposkytujeme rodinné a manželské poradenství.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=364