Informace o naší službě – veřejný závazek služby Šumperk (SASRD)

POSLÁNÍ SLUŽBY

KLUB-KO poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi KLUB-KO usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině schopné řešit své problémy. Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování osobních záležitostí.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, zejména v domácnostech rodin.

Služba má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Naše pobočka není bezbariérová. V případě zájmu je možné domluvit terénní poskytování služby.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijících  na území města Šumperka a na Šumpersku.

 

CÍLE SLUŽBY

Hlavní cíl:

Zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině, která je schopna řešit své problémy.

Dílčími cíli služby je dosáhnout toho, aby rodina:

 • uměla ekonomicky hospodařit a vést domácnost,
 • plnila své výchovné funkce,
 • podporovala vzdělávání dětí,
 • podporovala a pečovala o zdravý vývoj dítěte,
 • poskytovala dítěti citové zázemí, vytvářela mu pocit jistoty, bezpečí a lásky.

 

OKRUH OSOB, JIMŽ JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

 • nastávající rodiče nebo rodina s dětmi/dítětem, kde alespoň jedno dítě plní povinnou školní docházku, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Šumperk a na Šumpersku.

 

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nezkušenost nebo problémy v některé z těchto oblastí:

 • výchova a péče o dítě
 • podpora vzdělávání dětí
 • podpora zdravého trávení volného času dětí
 • hospodaření v domácnosti
 • vyřizování běžných záležitostí a uplatňování práv a zájmů dítěte
 • navázání a udržení kontaktu s dítětem žijícím mimo prostředí rodiny
 • příprava na rodičovství

 

Služba je poskytována pouze osobám, které se rozhodnou s ní dobrovolně spolupracovat.

Okruh osob, jimž služba není poskytována:

 • osoby s komunikační bariérou, která jim neumožňuje využít našich služeb (závažné kombinované smyslové nebo mentální postižení).

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Individuální přístup k uživateli – ke každé rodině pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě rodiny mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně.

Komplexní přístup k řešení problému uživatele  – při řešení problémů rodiny pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti členů rodiny a jeho blízkého sociálního okolí. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému.

Respektování volby uživatele služby – pracovník uživatele informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

Podpora zodpovědného přístupu uživatelů – pracovník vždy vede rodinu k tomu, aby nesla zodpovědnost za své jednání a přistupovala s maximální zodpovědností k výchově dětí.

Podpora samostatnosti uživatele – pracovník vždy vede rodinu k tomu, aby byla schopna řešit své problémy sama.

Zájem dítěte je na prvním místě – v případě rozporu mezi zájmy rodičů a zájmy dětí, motivuje pracovník uživatele k činnostem v zájmu dětí.

Rovný přístup k uživatelům a ochrana důstojnosti uživatele – pracovník poskytuje rady
a pomoc bez jakékoli předpojatosti bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status apod.

Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživatelem rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

Mlčenlivost  – pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se rodiny, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze s písemným souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele.

Bezplatnost – za poskytování služby uživatelé neplatí.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=3644