Co děláme (TP Šumperk)

Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

 • zprostředkovávání telefonních hovorů v rámci řešení nepříznivé životní situace,
 • doprovázení uživatele služeb při vyřizování osobních záležitostí na úřady, soudy, veřejné instituce k lékaři apod.,
 • vyhledávání a poskytování informací uživatelům,

 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

 • terénní pracovníci poskytují informace, pomáhají při obstarávání osobních záležitostí a uplatňování práv uživatelů služeb (Vyhledávání informací týkajících se hledání zaměstnání, bydlení, vzdělání, vyřizování dokladů, žádostí apod.),
 • informují o dávkách (státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči),
 • vyplňování formulářů,
 • informují o právech a povinnostech při využívání veřejných institucí a služeb (např. úřady, dodavatelé energií, sociální služby apod.).

 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • pomoc při vyhledání kontaktu s rodinou,
 • podpora v navázání a udržení sociálních vazeb.

 

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

 • terénní pracovníci pomáhají při nácviku dovedností (např. telefonování, chování na veřejnosti, hospodaření v domácnosti),
 • nácvik jednání na institucích.

 

Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod

 • poskytování informací o rizicích zadluženosti (život s dluhem, předluženost),
 • poskytování informací o rizicích nevhodného bydlení a špatných hygienických podmínek,
 • poskytování informací o rizicích nedostatečného vzdělání a dlouhodobé nezaměstnanosti, nelegálního zaměstnávání,
 • poskytování informací a zprostředkování návazných služeb uživatelům návykových nebo omamných a psychotropních látek,
 • předání uživatele jiné službě.

 

Služba terénních programů se vždy snaží o maximální zapojení uživatele služby do možností řešení jeho nepříznivé životní situace a vede ho k samostatnosti pouze s nejnutnější podporou.

 

Činnosti, které služba neposkytuje:

 • Neposkytujeme rady v oblasti práva ani nezastupujeme u soudu.
 • Nedoučujeme a nepořádáme vzdělávací kurzy.
 • Neposkytujeme mediaci ani krizovou intervenci.
 • Neměníme injekční stříkačky.
 • Neposkytujeme rodinné a manželské poradenství.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=3659