Tancem, zpěvem a sportem proti nudě

Dotace v programu Podpora integrace romské menšiny v roce 2019

Hlavním cílem projektu je umožnit romským dětem, žijícím ve třech sociálně vyloučených lokalitách v Ostravě trávit smysluplně volný čas nabídkou aktivit, o které mají zájem a tím pomoci rozvíjet jejich nadání. Děti a mladí lidé, kteří navštěvují naše nízkoprahová zařízení se mohou účastnit celoročně tanečních, pěveckých a sportovních aktivit a účastnit se různých soutěží.

Díky těmto aktivitám, které realizujeme pro naše dětské uživatele nad rámec sociální služby, se děti dostávají do přirozeného kontaktu s dětmi z majoritní společnosti, učí se novým vzorcům chování, získávají nové sociální zkušenosti a dostanou do jiného prostředí, mimo sociálně vyloučenou lokalitu. Nabídkou volnočasových aktivit přímo v sociálně vyloučených lokalitách přispíváme ke zmírnění rizikového chování tam žijících dětí, které většinou nejsou organizované v žádných zájmových spolcích a sdružují se v partách, které v lokalitách páchají drobnou kriminalitu. Nabídkou aktivit k vyplnění volného času chceme omezit, či zabránit dětem v páchání trestné činnosti, nebo aby na nich byla trestná činnost páchána.

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za finanční podporu našeho projektu :).

Vyhodnocené jednotlivých aktivit projektu:

A) Fotbal V každém nízkoprahovém zařízení se děti mohly účastnit pravidelných fotbalových tréninků. Každé středisko disponovalo vlastním fotbalovým týmem, který se během realizace projektu účastnil jarní a podzimní části Don Bosco ligy ve fotbalu (soutěž mezi dětskými týmy z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Ostravě). Navíc děti měly možnost účastnit se 2x týdně tréninků ve fotbalu v pronajaté tělocvičně.

Díky této aktivitě jsme mohli u dětí podpořit smysl pro disciplínu, fair play, pravidelnou docházku na tréninky a vzájemnou spolupráci v týmu. U dětí jsme také pracovali na tom, aby v případě prohry dokázaly ovládat své emoce a předčasně se nevzdávaly.

Počet účastníků: 40

 

B) Stolní tenis. Této aktivitě se mohly děti věnovat každý všední den odpoledne. Aktivitu jsme vedli tak, aby se děti naučily respektovat jak věkové rozdělení hráčů, tak jejich rozdílnou zkušenost s touto hrou. Děti, které mají více zkušeností se stolním tenisem, jsme vedli k tomu, aby respektovaly děti s menší zkušeností s touto aktivitou. Zároveň jsme zkušenější hráče podporovali k tomu, aby své dovednosti předávali ostatním dětem. Pro děti jsme zároveň uspořádali několik turnajů ve stolním tenisu, kde si děti mohly ověřit své získané dovednosti v této sportovní aktivitě.

Tato aktivita přispěla k tomu, že se děti naučily dodržovat pravidla hry, osvojily si časovou souslednost jednotlivých turnajů a došlo k rozvoji schopnosti koncentrovat se na určitou činnost. Děti si také osvojovaly schopnost se vzájemně respektovat a dodržovat fair play.

Počet účastníků: 98

 

C) Tanec. Tato aktivita probíhala na každém středisku 1x týdně. Děti se nejčastěji věnovaly nácviku romských tanců a disco tanců. Do aktivity jsme zapojovaly také nejmladší děti, u kterých jsme rozvíjeli jejich přirozený cit a talent v těchto aktivitách. Dbali jsme na to, aby děti dbaly pokyny lektorů a vzájemně spolupracovaly při vysvětlování jednotlivých tanečních kroků.

1-2 x týdně také probíhal taneční trénink pro pokročilé tanečníky, kteří se věnovali streetovým tancům (hip hop, urban street dance, electro boogie). Tyto děti měly příležitost účastnit se soutěží v stretových tancích na národní i mezinárodní úrovni, kde dosahovaly umístění na prvních příčkách. Největším úspěchem roku 2019 bylo obdržení titulu mistra extraligy ve streetových tancích pro našeho tanečníka Zdeňka B., a to již třetím rokem po sobě. Díky tomu, že se děti účastní těchto soutěží

V rámci této aktivity jsme se u dětí soustředili na vzájemnou souhru jednotlivých tanečních kroků a trénovali jejich pohybovou paměť. U dětí jsme také pracovali na zmírnění ostychu vystupovat před publikem např. při vystoupeních v domovech pro seniory a dalších vystoupeních před veřejností. Pro mnohé děti byla tato vystoupení, vůbec prvním vystoupením na veřejnosti. Touto aktivitou jsme také u dětí působili na zmírnění jejich negativních emocí a rozvíjeli jejich přirozenou radost z pohybu.

Počet účastníků: 110

 

D) Zpěv a hra na hudební nástroj.

Tato aktivita probíhala na všech střediscích 1x týdně. Děti měly příležitost vyzkoušet si hru na různé nástroje (Perkusní hudební nástroje, flétna, kytara, klávesy, klavír). Děti jsme učili, nejen základům jednoduché hry na tyto nástroje, ale také to, jak správně uvedené nástroje používat. Zároveň se děti mohly naučit jednoduché lidové a populární písně, které poté mohly zazpívat při jednotlivých vystoupeních. U dětí jsme také pracovali na překonání ostychu zpívat, jak ve skupině mezi dětmi, tak zpívat s doprovodem klavíru či jiného nástroje. Naučili jsme je, jak správně zpívat s pomocí mikrofonu. Pro děti byly také připravovány hudební kvízy a soutěže, při kterých si mohly ověřit své hudební znalosti.

Tato aktivita umožnila dětem nejen rozvoj hudebního sluchu, ale také zlepšila jejich výslovnost. Řada děti má problém s výslovností či neumí správně vyslovit některé hlásky. Citlivým a pravidelným opakováním zpěvu písní si děti nejen osvojily jejich texty, ale také se naučily správným způsobem pracovat se svým hlasem. Zpěv a hra na hudební nástroje také vedla děti k přirozenému vyjádření pocitů a seberelaxaci, rozvoji fantazie a tvořivosti.

Počet účastníků: 75

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=4335