Zpět na KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Práva a povinnosti uživatelů a pracovníků služby (SASRD)

Práva a povinnosti uživatelů služby

Práva uživatele služby:

 • vyjádřit se ke službě, podat stížnost,
 • nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu,
 • ukončit smlouvu bez udání důvodu,
 • požádat o změnu klíčového pracovníka,
 • vystupovat anonymně,
 • rozhodnout o řešení svého problému,
 • změnit svou zakázku,
 • mít ochráněny své osobní údaje,
 • na individuální přístup při řešení zakázky,
 • na bezplatné poskytnutí služby,
 • na diskrétnost prostředí,
 • na důstojné a rovné zacházení,
 • na písemné potvrzení v případě odmítnutí poskytnutí služby a písemné potvrzení o uzavření ústní smlouvy,
 • rozhodnout se, zda bude jeho problém konzultován s třetí stranou v rámci trojstranného kontraktu,
 • být při poskytování služby doprovázen rodinným příslušníkem nebo jinou osobou,
 • na všechny informace, které se týkají řešení jeho zakázky.

 

Povinnosti uživatele služby:

 • dodržovat kroky dohodnuté spolupráce podle individuálního plánu,
 • dopředu oznámit, pokud se nemůže dostavit na sjednanou schůzku,
 • dodržovat dohodnutou dobu poskytování služby,
 • nenapadat slovně ani fyzicky pracovníka služby,
 • nepoškozovat dobré jméno ani majetek služby nebo organizace,
 • neomezovat jiné zájemce a uživatele služby,
 • v případě havarijní situace v budově organizace dbát pokynů pracovníka,
 • dodržovat pravidla poskytování služby.

 

Práva a povinnosti pracovníka:

Práva pracovníka:

 • odmítnout zájemce o službu nebo uživatele služby ze zákonných důvodů nebo vážných osobních důvodů na straně pracovníka,
 • předat uživatele služby jinému pracovníkovi v odůvodněných případech,
 • požádat o pomoc např. kolegu, vedoucí služby, metodika, supervizora,
 • vzdělávat se a být pod supervizí vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění,
 • mít vhodné pracovní podmínky a odpovídající ohodnocení,
 • ukončit spolupráci s uživatelem služby ze zákonných důvodů (zákon č. 108/2006 Sb.) a důvodů standardů služby (standard č. 4),
 • má právo chránit svou osobu (právo odmítnout úkol zadaný zaměstnavatelem, který by pracovníka mohl ohrozit).

 

Povinnosti pracovníka:

 • zachovávat mlčenlivost a být diskrétní, respektovat anonymitu uživatele služby,
 • být nestranný – poskytovat rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti, neupřednostňovat jednoho uživatele služby před druhým, neposkytovat uživatelům služby činnosti mimo rámec služby,
 • řešit situaci komplexně – zohledňovat všechny okolnosti zakázky uživatele služby,
 • pracovat s uživatelem individuálně – přistupovat k uživateli služby vždy s ohledem na jeho potřeby, možnosti a schopnosti,
 • podporovat nezávislost uživatele na službě – vede uživatele služby k samostatnosti při řešení jeho osobních záležitostí, 
 • chránit lidská práva a svobody – jedná zákonným způsobem a dodržuje zásady uvedené ve standardech služby,
 • respektovat volbu uživatele – informuje uživatele služby o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí, respektuje způsob řešení situace zvolený uživatelem,
 • chránit důstojnost uživatele služby – respektuje lidskou důstojnost uživatele služby,
 • seznámit uživatele služby se zásadami jejího poskytování,
 • vzdělávat se a být pod supervizí vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=470