Zpět na Projekty

Projekty 2008

SPOLU TO DOKÁŽEME !
„Spolu to dokážeme!“ byl náš dvouletý projekt (2007-2008), jehož hlavním cílem byla spolupráce majority a romské minority na přibližování společných a rozdílných znaků obou kultur majoritě.  Realizací projektu byla dána příležitost etnicky smíšené skupině středoškoláků naučit se poznávat se navzájem a prostřednictvím vzájemné spolupráce předat poznané o Romech vrstevníkům z majority. Více se dočtete na webových stránkách http://www.spolu.jekhetane.cz.

Projekt byl podpořen finančními mechanizmy EHP Norsko v rámci Globálního grantu, administrovaného Nadací rozvoje občanské společnosti.

KLUB-KO klub otevřenosti a komunikace
Středisko sociálně aktivizační služby KLUB-KO kontaktní středisko na Pátově ulici v Radvanicích jsme původně začali budovat ve spolupráci s Městským obvodem Radvanice a Bartovice už v roce 2007. V roce 2008 jsme naplno začali s aktivitami ve středisku mimo jiné také díky finanční podpoře od Městského obvodu Radvanice a Bartovice.

Zajímavé prázdniny romským dětem 
Nejúspěšnější malou akcí byl již tradičně letní prázdninový pobyt pro 30 dětí ve věku do 15-ti let ze tří ostravských  lokalit uskutečněný v roce 2008 na Ostravici za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozvojový projekt „Občanská poradna v Šumperku“
Cílem rozvojového projektu bylo rozšíření činnosti služby občanské poradny do Olomouckého kraje. Po dohodě se zástupci Města Šumperk a kompetentními úředníky Krajského úřadu Olomouckého kraje jsme přistoupili k otevření detašovaného pracoviště naší občanské poradny v Šumperku.  V průběhu roku 2008 se nám podařilo obnovit činnost občanské poradny v Šumperku, původně provozované Občanským sdružení SAVORE, na adrese Jesenická 61 a rozšířit její činnosti o komplexní pracovně – právní poradenství a aktivity v oblasti vyhledávání, případné zprostředkování zaměstnání pro obtížně zaměstnatelné uživatele služby, zejména příslušníky romských komunit.

Projekt byl v roce 2008 podpořen Olomouckým krajem.

Rozvojový projekt „Rovný přístup ke zdrojům společnosti 2008″
Základní ideou projektu bylo odstraňovat a preventivně působit proti sociálnímu vyloučení sociálně znevýhodněných občanů příslušejících k etnické skupině Romů žijících v lokalitách, kde má naše organizace vybudováno zázemí nebo, kde se s budováním zázemí pro poskytování služeb počítá. Jednalo se o rozvojový projekt, jehož prostřednictvím se nám podařilo v lokalitách, kde naše organizace působí, rozvinout kapacity zejména těch služeb, které nemohly být financovány ze státního rozpočtu jako služby sociální a současně jsme realizací projektu posílili a zkvalitnili poskytování již zavedených služeb sociálních.

Projekt byl v roce 2008 podpořen Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

KAMAS KE TUMENDE! CHCEME MEZI VÁS! (2008-2010)
C cílem projektu bylo pomoci romským předškolákům z lokalit adaptovat se co nejlépe na budoucí školní vzdělávání a napomoci tak jejich budoucí školní úspěšnosti. V rámci tohoto projektu jsme kromě soustavné výchovné, vzdělávací a sociální práce se skupinou předškoláků a jejich rodičů navázali spolupráci se základními a mateřskými školami v okolí.

V roce 2008 byly projekty zaměřené na zřízení malého střediska pro práci s předškolními dětmi ze sociálně vyloučených lokalit s názvem „KLUB-KO klub otevřenosti a komunikace“ a „KLUB-KO Muglinovská 83“ podpořeny Statutárním městem Ostrava. V rámci realizace těchto projektů byla vybudována tři malá střediska na Palackého ulici v Přívoze, na Pátově ulici v Radvanicích a na Muglinovské ulici v Muglinově. Ve spolupráci s Městským obvodem Slezská Ostrava bylo úplně nově zrekonstruováno a vybaveno středisko na Muglinovské ulici.  Na podzim roku 2008 se nám podařilo službu, kterou střediska dětem a jejich rodičům poskytují zaregistrovat jako sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.

Projekty podpořené Statutárním městem Ostrava
Cílem realizovaných projektů „NEVO DROM (NOVOU CESTOU)“, „Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE“ a „Terénní programy-stěžejní služba v oblasti sociální péče“ bylo zajištění provozu a zároveň kvality již poskytovaných tří registrovaných sociálních služeb. Díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava se podařilo v roce 2008 udržet bez omezení provoz všech tří registrovaných sociálních služeb.

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální služby v roce 2008
Nadále jsou naše sociální služby finančně podpořeny z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace jsou určeny pro provoz sociálních služeb.

Přímý odkaz na tento článek: https://jekhetane.cz/?page_id=598