Chceme vědět, umět, znát!

 

CHCEME VĚDĚT, UMĚT, ZNÁT!
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016573

Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání dětí a mládeže v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz realizací volnočasových klubů a projektových dnů s využíváním nových metod a forem práce s cílem rozvíjet jejich klíčové kompetence pro zlepšení výsledků ve vzdělávání. Pracovníci v neformálním vzdělávání budou rozvíjet své kompetence v oblastech osobnostního rozvoje, ICT, polytechniky, kulturního povědomí, a to i prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

Projekt bude realizován od 1. 8. 2020 do 30. 4. 2023

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách městské čtvrti Moravská Ostrava a Přívoz, kde hlavní cílovou skupinu představují děti a mládež ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, tedy z rodin, které nemají dostatečné finanční prostředky na úhradu volnočasových aktivit svých dětí. Hlavní dopad projektu je především v možnosti realizace bezplatných aktivit pro cílovou skupinu a tím i možnosti smysluplného trávení volného času rozvojem klíčových kompetencí a gramotností nadále uplatnitelných i ve formálním vzdělávacím systému, tedy ve školách.

Těchto cílů chceme dosáhnout:
– rozšířenou nabídkou volnočasových aktivit ve vyloučené lokalitě – podporou vzdělávání pracovníků NNO v oblastech osobnostního rozvoje, polytechniky, praktického využívání ICT, kulturního povědomí a vyjádření
výměnou zkušeností pracovníků NNO a sdílením dobré praxe v rámci vzájemných návštěv,
– používáním aktivizujících metod a forem práce v rámci volnočasových aktivit,
aktivním zapojením cílové skupiny dětí/mládeže do programu volnočasových aktivit (možnost volby tématu a aktivní participaci na řešení vybrané problematiky)
– zvyšováním zájmu o aktuální společenská témata, 
– rozvojem sociálních dovedností, rozvojem manuální zručnosti a budováním pracovních návyků cílové skupiny dětí/mládeže.

Projekt aktivně přispívá k naplnění Místního plánu inkluze Ostrava – Priorita II – Prevence školní neúspěšnosti žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně rozšíření nabídky neformálního vzdělávání pro kvalitní start do života a dále strategických cílů politiky mládeže České republiky na období 2014-2020, především SC 3: Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání a SC 4: Rozšiřovat a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež k jejímu aktivnímu využití.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4898