Return to Poskytujeme

KLUB-KO – Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání služby

KLUB-KO poskytuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Služba usiluje o zdravý vývoj dítěte ve fungující rodině, která je schopna řešit své problémy. Pomáhá upevňovat vztahy mezi rodiči a dětmi, zvyšovat rodičovské kompetence, podporovat vzdělávání dětí, doprovází uživatele při vyřizování osobních záležitostí.

Služba je určena rodinám s dětmi/dítětem v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou není rodina schopna řešit vlastními silami.

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů žijících na území statutárního města Ostravy a v Olomouckém kraji v ORP Šumperk.

 

Cíle služby

Hlavním cílem služby je zajištění zdravého vývoje dítěte ve fungující rodině, která je schopna řešit své problémy.

Dílčími cíli služby je dosáhnout toho, aby rodina:

  • uměla ekonomicky hospodařit a vést domácnost,
  • plnila své výchovné funkce,
  • podporovala vzdělávání dětí,
  • podporovala a pečovala o zdravý vývoj dítěte,
  • poskytovala dítěti citové zázemí, vytvářela mu pocit jistoty, bezpečí a lásky.

 

Zásady poskytování služby

Individuální přístup k uživateli

Ke každé rodině pracovník přistupuje jako k jedinečné s jedinečným problémem. I když dvě rodiny mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně.

Komplexní přístup k řešení problému uživatele

Při řešení problémů rodiny pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti členů rodiny a jejího blízkého sociálního okolí. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému.

Respektování volby uživatele služby

Pracovník uživatele informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

Podpora zodpovědného přístupu uživatelů

Pracovník vždy vede rodinu k tomu, aby nesla zodpovědnost za své jednání a přistupovala s maximální zodpovědností k výchově dětí.

Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede rodinu k tomu, aby byla schopna řešit své problémy sama.

Zájem dítěte je na prvním místě

V případě rozporu mezi zájmy rodičů a zájmy dětí, motivuje pracovník uživatele k činnostem v zájmu dětí.

Rovný přístup k uživatelům a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status apod.

Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživatelem rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

Mlčenlivost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se rodiny, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze s písemným souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele.

Bezplatnost

Za poskytování služby uživatelé neplatí.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=57

Etický kodex terénního pracovníka

Etický kodex TERÉNNÍHO pracovníka SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Informační letáky služby KLUB-KO Ostrava

Manuál pro zájemce a uživatele služby Informační leták  

Informační letáky služby KLUB-KO Šumpersko

Manuál pro zájemce a uživatele služby

Co děláme (SASRD)

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je vymezena § 65 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba poskytuje tyto činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti s dětmi: nácvik rozvojových činností s dětmi a motivace rodičů k pravidelnému provádění těchto činností, vedení dětí k sebeobsluze a k zapojování do pracovních činností v domácnosti, vedení dětí …

Kdo může naše služby využít (SASRD)

Okruh osob, jimž je služba poskytována Nastávající rodiče nebo rodina s dětmi/dítětem ve věku 0 – 15 let, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která může ohrozit vývoj dítěte a kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, žijící zejména v sociálně vyloučených lokalitách na území města Ostravy, Šumperka a na území obce s rozšířenou působností Šumperk. …

Jakým způsobem pracujeme (SASRD)

Službu KLUB-KO je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Zájemce o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do služby přichází, a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové skupiny …

Práva a povinnosti uživatele (SASRD)

Práva uživatele služby- uživatel má právo: vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz Pravidla pro řešení stížností), nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, …

Jak se můžete vyjádřit ke službě (SASRD)

KLUB-KO usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby, pozitivní zpětná …

Kapacita služby (SASRD)

Okamžitá kapacita služby je 1 rodina na pracovníka.    

Provozní hodiny a kontakty (SASRD)

Jak je možné službu kontaktovat   1. Osobně na pobočce: Ostrava-Přívoz: U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava-Přívoz Čtvrtek:  8:00 – 12:00   Šumperk: Hlavní třída 13/3, Šumperk – budova Slovanského domu Úterý:  9:00 – 12:00   2. V terénu: Nebo kdekoli ve vašem okolí, kde se naši pracovníci pohybují. Ostrava-Přívoz: Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00 …