Stáže

Základní pojmy – stáž, zájemce o stáž, stážista, koordinátor stáží

 1. Organizace SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. nabízí odborné veřejnosti možnost stáží v rámci sociálních služeb, které poskytuje. Odbornou veřejností se rozumí sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb, úřadů apod.
 2. Stáží se rozumí účast na ambulantních a terénních aktivitách služeb za předem stanovených pravidel. Stáž je poskytována na dobu určitou. Stážista se řídí harmonogramem stáže a pokyny, které dostává od konkrétních pracovníků, u kterých vykonává jednotlivé činnosti.
 3. Stáží se rozumí stáž osob, které nejsou v pracovně právním vztahu ke SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s.
 4. Stáž lze poskytnout pouze osobám plně způsobilým k právním úkonům, které jsou starší 18 let, osobám bezúhonným a zdravotně způsobilým.
 5. Zájemce o stáž se stává stážistou po uzavření smlouvy o stáži.
 6. Hlavním koordinátorem stáží je ředitelka organizace případně jí pověřená osoba. V její pravomoci je rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí stáže, uzavření písemné smlouvy o stáži, vedení dokumentace o stáži, vydávání potvrzení o absolvování stáže apod.

Co organizace stážistům nabízí

 1. seznámení s právní formou a organizační strukturou organizace, s veřejným závazkem (tj. s posláním, cíli, cílovou skupinou, charakterem poskytovaných služeb a zásadami poskytování služeb),
 2. seznámení s prací pracovníka vybrané služby,
 3. seznámení s dalšími poskytovateli služeb poskytující obdobné služby stejné cílové skupině,
 4. náslech při přímé práci s klienty v rámci ambulantních i terénních konzultací,
 5. studium odborné literatury a osvětových materiálů,
 6. seznámení se s problémy uživatelů,
 7. seznámení se zásadami správného kontaktu s uživatelem a práce s ním
 8. seznámení s předsudky, které panují o uživatelích,
 9. seznámení s metodami práce s uživateli,
 10. seznámení se se sociálně vyloučenými lokalitami (v případě, že služba poskytuje terénní formu práce),
 11. možnost uplatnění znalostí a dovedností při plnění dílčích úkolů (pokud o toto stážista projeví zájem),
 12. získání potvrzení o absolvované stáži,
 13. možnost další spolupráce, např. při psaní diplomové práce.

Konkrétní nabídka se odvíjí vždy s ohledem na délku stáže, aktuální situaci ve službách a přání stážisty.

  Co nelze od stáže očekávat

 1. neustálou pozornost pracovníků organizace (mimo domluvené časové úseky),
 2. účast při přímé práci s klientem, který si přítomnost stážisty nepřeje nebo u kterého je to z určitého důvodu nevhodné,
 3. možnost samostatně pracovat s uživateli,
 4. přístup k interním metodikám organizace a k dalším interním materiálům (pokud není domluveno jinak),
 5. kopírování vnitřních směrnic organizace, pokud nejsou veřejně přístupné,
 6. přístup k elektronické evidenci uživatelů bez dovolení pověřeného pracovníka a souhlasu uživatele služby,
 7. automatickou možnost využívat stáže ke shromažďování podkladů pro výzkum, k provádění dotazníkových aj. šetření mezi klienty apod.,
 8. půjčování literatury a pomůcek mimo prostory organizace,
 9. prostor pro vyřizování si soukromých záležitostí, včetně studijních povinností (pokud není domluveno jinak).
 10. organizace nezajišťuje ubytování a stravování stážistů.

  4. Úhrada stáží

 1. Stáž je bezplatná. 
 2. Stážisté nemají nárok na úhradu jízdních nákladů, na stravné, ani na úhradu případných nákladů za ubytování.
 3. Stážista pracuje v organizaci bez nároku na mzdu či jinou finanční odměnu.

 

V případě, že máte zájem vykonat stáž v naší organizaci, kontaktujte nás na emailu: jekhetane@jekhetane.cz.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=246