Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (NDZM)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytované sociální služby. Podané zpětné vazby jsou zdrojem pro zlepšení kvality poskytované služby.

Podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak). Zpravidla na něj pracovník reaguje hned na místě ústně.

Připomínka – je chápána jako upozornění na mírné nedostatky (drobná kritika). Zpravidla na ni pracovník reaguje hned na místě ústně.

Podnět či připomínku lze sdělit pracovníkovi (ústně či písemně) nebo ji vhodit do Schránky na podněty, připomínky a stížnosti. Pokud je podnět či připomínka podána anonymně, tak výsledek řešení pracovník zveřejní na nástěnce služby.

Stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby nebo pracovníkem služby nebo čímkoli jiným, vztahujícím se k činnosti NZDM, pokud je z obsahu sdělení zřejmé, že se jedná o stížnost. 

 

Způsoby podání stížnosti:

Stížnost může podat kdokoliv (zájemce o službu, uživatel či jakákoliv jiná osoba).

Stížnost je možné podat ústně i písemně těmito formami:

 • Ústně sdělit pracovníkovi (osobně nebo telefonicky).
 • Ústně nadiktovanou pracovníkovi.
 • Písemně volnou formou – stěžovatel stížnost doručí tak, že ji buď vhodí do Schránky na podněty, připomínky a stížnosti, předá osobně pracovníkovi, pošle e-mailem nebo pošle dopisem na adresu organizace.
 • Písemně do Formuláře k podání stížnosti, který je uložen v kancelářích pracovníků.
 • Anonymně může být stížnost podána všemi výše uvedenými způsoby.

 

Postup při řešení stížnosti:

 • stížnost převezme  a bude řešit vedoucí pracovník NZDM: Bc. Lenka Adámková

Božkova 65, 702 00 Ostrava-Přívoz

tel.: 725 487 228

e-mail: nizkoprah@jekhetane.cz

 • stížnost na vedoucího pracovníka NZDM řeší ředitelka organizace: Mgr. Helena Balabánová

U Tiskárny 515/3, 702 00 Ostrava

tel.: 724 065 799

e-mail: jekhetane@jekehtane.cz

 • Stížnost bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího podání.
 • Pracovník, který bude stížnost řešit, může chtít po stěžovateli upřesnění informací. Potom sepíše vyjádření ke stížnosti. Vyjádření ke stížnosti je vždy řešeno písemně, a to i v případě, že stížnost byla podána ústní formou.
 • Vyjádření ke stížnost dostane stěžovatel způsobem, který si zvolí (např. poštou nebo osobně).
 • Vyjádření ke stížnosti, která byla podána anonymně, je vyvěšeno na veřejně dostupné nástěnce služby v zázemí organizace po dobu 15 dnů.
 • V případě, že stěžovatel není spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na nadřízený orgán nebo na nezávislé instituce.

 

Nadřízený orgán: 

Správní rada organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

e-mail: spravni.rada@jekhetane.cz

 

Kontakty na nezávislé instituce, které jsou kompetentní řešit stížnosti na poskytování služby:

 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava

tel.: 599 444 444

e-mail: posta@ostrava.cz

 

 • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí

28. října 117

702 18 Ostrava

tel.: 595 622 222

e-mail: posta@msk.cz

 

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor inspekce sociálních služeb

oddělení inspekce sociálních služeb Morava a Slezsko

Kosmonautů 989/8 

779 000 Olomouc

tel.: 950 196 588

e-mail: hana.soldanova@mpsv.cz

 

 • Veřejný ochránce práv

Údolní 39

602 00 Brno

tel.: 542 542 888

e-mail: podatelna@ochrance.cz

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=447