Zpět na Terénní programy

Informace o naší službě – veřejný závazek služby (TP) Ostrava

Poslání služby

Posláním služby je vyhledávat osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, a poskytovat jim služby v jejich přirozeném prostředí. Terénní pracovníci usilují o to, aby byl uživatel samostatný, znalý svých práv a povinností, byl zodpovědný za své jednání a měl přístup k běžným službám ve společnosti.

Cíle služby

Uživatel služby žijící důstojným způsobem života, což znamená:

 • uživatel, který zná svá práva a povinnosti a umí si vyřídit běžné záležitosti (např. najít si zaměstnání, bydlení, vyřídit si doklady a potřebné dávky, vyplňovat tiskopisy),
 • uživatel, který umí hospodařit s financemi,
 • uživatel, který žije zdravým životním stylem (zdraví a zdravotnictví, životospráva, hospodaření v domácnosti),
 • uživatel, který umí komunikovat a je zodpovědný za své jednání.

 

Okruh osob, jimž je služba poskytována

Osoby starší 16 let žijící v sociálně vyloučených komunitách, které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nezkušenost nebo problémy související s některou z těchto oblastí:

 • nízké vzdělání nebo absence vzdělání,
 • dlouhodobá nezaměstnanost,
 • neorientuje se v oblasti sociálního zabezpečení,
 • zadlužení,
 • žije na ubytovně nebo v bytě se špatným technickým stavem,
 • nemá praktického nebo odborného lékaře a není mu poskytována potřebná lékařská péče,
 • nemá sociální vazby na rodinu nebo blízké okolí.

 

Zásady poskytování služby

 • Mlčenlivost – informace zjištěné při práci se zájemcem o službu nebo s uživatelem služby sdělujeme dalším stranám pouze s jeho souhlasem. Respektujeme, když chce uživatel zůstat v anonymitě.
 • Diskrétnost – při doprovodech a jednání s uživatelem nejsme označeni logem organizace a nelze identifikovat, že se jedná o sociálního pracovníka. Pracovník jedná s uživatele na veřejnosti tak, aby chránil jeho soukromí.
 • Individuální přístup k uživatelům služby – ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečnému člověku s jedinečným problémem. I když dva uživatelé mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně. Jednání přizpůsobujeme uživateli.
 • Rovný přístup k uživateli – pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoliv předpojatosti (bez ohledu na pohlaví, postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status, apod.).
 • Bezplatnost – terénní služba je poskytována bezplatně.
 • Respektování volby uživatele služby – uživatele informujeme o možnostech řešení jeho problému a seznamujeme ho s důsledky jeho rozhodnutí. Vždy necháváme rozhodnutí, jak bude problém řešen, na uživateli.
 • Ochrana důstojnosti uživatele služby – respektujeme uživatele služby. Nijak se nad ním nepovyšujeme ani ho neponižujeme. Jednáme s uživatelem rovnocenně. Přijímáme uživatele takového, jaký je.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=371