Historie organizace

Motto
„Neděláme velké věci, snažíme se pomáhat lidem a věříme, že naše práce má pro všechny smysl“.

Historie organizace
Obecně prospěšná společnost SPOLEČNĚ-JEKHETANE byla založena v roce 1998 pedagogy a rodiči žáků Církevní základní školy P. Pittra v Ostravě původně k podpoře vzdělávacího a výchovného programu této školy. První službou, kterou organizace začala v té době poskytovat v prostorách školy byl nízkoprahový klub pro děti.

V roce 2001 si organizace pro svoji činnost pronajala dům na Palackého ulici v lokalitě zadní Přívoz (městská část Ostravy) a začala pracovat nezávisle na výše uvedené škole pro tamní obyvatele. Kromě nízkoprahového klubu pro děti a mládež byla nabídka poskytovaných služeb na nové adrese rozšířena postupně o odborné poradenství, terénní sociální práci a denní centrum pro předškoláky.

Působnost organizace byla v roce 2004, díky realizaci projek-tu podpořeného fondy PHARE, rozšířena do dalších městských částí Ostravy – do Poruby a do Mariánských Hor a Hulvák. V Porubě na ulici Dělnická a v Mariánských Horách na ulici Korunní vybudovali členové občanského sdružení dvě malá kontaktní volnočasová střediska pro děti tam žijící. Bohužel, aktivity naší organizace na ulici Korunní v Mariánských Horách se nepodařilo udržet a koncem roku 2005 byly ukončeny.

V letech 2005 – 2007 změnilo původní malé kontaktní středisko na Dělnické ulici v Porubě celkem třikrát sídlo a zároveň se z něj stalo prostorné komunitní centrum zahrnující službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a službu odborného poradenství.

Rok 2007 byl jistě pro organizaci rokem zlomovým. Shromáždění členů sdružení rozhodlo, že se organizace pokusí splnit náročné podmínky nutné pro získání registrace poskytovatele sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo k novelizaci stanov organizace, která s sebou přinesla, kromě jiného také změnu názvu organizace a řadu dalších náročných, ale pozitivních změn.

Od 14. 12. 2013 naše organizace změnila právní formu na Obecně prospěšnou společnost a tím se i změnil název organizace na SPOLEČNĚ -JEKHETANE, o.  p.  s.

V listopadu 2015 jsme se v Ostravě-Přívoze po 14 letech přestěhovali z původní adresy Palackého 49 v tzv. zadním Přívoze do Přívozu tzv. předního do domu strategicky výborně umístěného na adresu U Tiskárny 515/3. 

V témže roce jsme založili taneční školu A.D.S. Company, jejímž cílem je podporovat rozvoj talentu pro street dance styly u romských dětí, a dětský fotbalový tým Jekhetane, zapojený do Don Bosco ligy.

Od října 2016 jsme díky projektu: Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji podpořili žáky ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem projektu bylo podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity byly zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání. projekt byl ukončen 30.9.2019.

V červnu roku 2017 jsme uspořádali 1. ročník veřejné kulturní akce Setkání vzájemného porozumění. Jednalo se o přehlídku umělecké tvorby dětí z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji.

V polovině roku 2017 došlo k přestěhování pobočky našeho Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ostravě Přivoze, z ulice Palackého č. 25 do prostor na ulici Božkova č. 65.

V roce 2018 začala realizace dvou investičních projektů podpořených EU (ze strukturálního fondu ERDF)

Dům sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE – záměrem tohoto projektu je zakoupení a rekonstrukce nemovitosti k poskytování sociálních služeb. Cílem projektu je vybudování střediska služeb sociální prevence na rozhraní dvou sociálně vyloučených lokalit hustě osídlených sociálně vyloučenými nebo sociálním vyloučením ohroženými obyvateli v Ostravě-Přívoze.

Budeme Vám blíž – auto pro terénní služby – záměrem tohoto projektu je rozvoj a zefektivnění tří služeb sociální prevence poskytovaných uživatelům žijícím v obcích na území Horního Pomoraví. Projekt řeší problém obtížné dostupnosti některých obcí v území, díky které nemají potencionální uživatelé služeb možnost služeb sociální prevence využít. Problém chceme vyřešit zakoupením služebního vozidla pro zrychlení přesunu pracovníků sociálních služeb mezi jednotlivými obcemi, a tím zvýšit produktivitu sociální práce.

V květnu 2018 naše organizace otevřela centrum pro děti a mládež na ulici Jílová č. 36 v Ostravě-Přívoze.  Centrum bylo zaměřeno především na realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež z místní lokality.

V červnu 2018 jsme rovněž uspořádali 2. ročník velké kulturní akce Setkání vzájemného porozumění. Nad konáním akce převzal záštitu primátor Statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA,

Od 1.9. 2018 je v naší organizaci realizován projekt SPOLU 2. Tento projekt je na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.  

Na počátku roku 2019 naše organizace otevřela další pobočku Nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež, a to v prostorách na ulici Jílová č. 36, kde naše organizace provozovala volnočasové centrum pro děti a mládež.

V roce 2019 byl projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pomůžeme dětem změnit život“ zařazen hodnotiteli POMOZTE DĚTEM na 1. místo z 50 organizací (TOP 50) určených k podpoře z 21. ročníku sbírky. Díky finanční podpoře sbírky POMOZTE DĚTEM jsme  dětem v našem nízkoprahovém zařízení zajistili logopedickou péči, pomoc s přípravou na vyučování a podpořili smysluplné využívání volného času dětí pomocí tanečních aktivit. 

Od srpna 2020  se naše organizace zapojila do projektu: Chceme, vědět, umět, znát! Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního vzdělávání dětí a mládeže v lokalitě Moravská Ostrava a Přívoz realizací volnočasových klubů a projektových dnů s využíváním nových metod a forem práce s cílem rozvíjet jejich klíčové kompetence pro zlepšení výsledků ve vzdělávání. 

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=4654