Zpět na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Informace o naší službě (veřejný závazek služby)

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poslání služby

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, samostatnosti a k řešení osobních problémů.

 

Cíle služby

 • Uživatel samostatně zvládá situace běžného života.
 • Uživatel umí navazovat a udržovat běžné sociální vztahy.
 • Uživatel ví, jakým způsobem může řešit své problémy.
 • Uživatel je podpořen v získání nových dovednosti.
 • Uživatel je podpořen v dosažení co nejvyššího vzdělání podle svých individuálních možností a schopností.
 • Uživatel svým chováním předchází tomu, aby se stal pachatelem nebo obětí trestné činnosti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Nepříznivá sociální situace znamená, že jsou děti a mládež ohroženi některým z následujících faktorů:

 • nestabilní rodinné vztahy (např. rodiče neplní své rodičovské povinnosti),
 • špatná socioekonomická situace rodiny (např. dlouhodobá nezaměstnanost rodičů),
 • problémy ve škole (např. špatný prospěch a záškoláctví),
 • nezájem o další kvalifikaci (např. rezignace na další stupeň vzdělávání),
 • problémy s hledáním práce či brigády (např. nízká informovanost ohledně hledání vhodného zaměstnání, diskriminace),
 • nízké či vysoké sebepojetí (např. nízká sebedůvěra, nereálná představa o své osobnosti),
 • problematické vztahy s okolím (např. problémy začlenit se do společnosti a konfliktní chování),
 • rizikový způsob života (např. závislosti, kriminalita).

 

Zásady poskytování služby

 • Rovnocenný přístup k uživateli

Pracovníci přistupují ke každému uživateli rovnocenně, podporují vzájemnou důvěru a respekt.

 • Individuální přístup k uživateli

Pracovníci poskytují službu podle individuálních potřeb uživatele.

 • Respektování volby uživatele

Pracovníci respektují vlastní rozhodnutí uživatele.

 • Týmová spolupráce

Pracovníci při poskytování služby vzájemně spolupracují a předávají si informace.

Přímý odkaz na tento článek: http://jekhetane.cz/?page_id=2872