Print this Stránka

Informace o naší službě (veřejný závazek služby)

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poslání služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o to, aby děti a mládež byly samostatné, znaly svá práva a povinnosti, vyhýbaly se vzniku závislostí a kriminalitě, smysluplně trávily volný čas a dbaly na své zdraví.

Naše služba umožňuje dětem a mládeži rozvíjet se a řešit osobní problémy prostřednictvím individuálních rozhovorů, besed, výchovně vzdělávacích programů, poskytování rad, pomocí se školní přípravou, doprovázením při vyřizování osobních záležitostí a smysluplně trávit volný čas.

Cíle služby

 • Uživatel samostatně zvládá záležitosti běžného života, zná svá práva a povinnosti.
 • Uživatel si váží sebe sama a druhých lidí, umí navazovat a udržovat běžné sociální vztahy.
 • Uživatel dosáhne co nejvyššího vzdělání.
 • Uživatel si dovede popovídat o svých problémech, přáních a pocitech a ví, kam se obrátit, když potřebuje pomoc.
 • Uživatel svým chováním předchází tomu, aby se stal pachatelem nebo obětí trestné činnosti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Tyto děti a mladí lidé vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

 

Okruh osob, kterým není možné službu poskytnout

Služba není určena pro děti a mládež s těžkým zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým postižením).

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživateli

Pokud mají dva uživatelé stejný problém, pracovník spolupracuje s každým uživatelem na řešení jeho situace takovým způsobem, jak to situace vyžaduje. Pracovníci si uvědomují jedinečnost každého uživatele a vychází z jeho individuálních potřeb a požadavků.

 • Dostupnost

NZDM se nachází v přirozeném prostředí uživatelů. Základní nabídka služeb je bezplatná.

 • Komplexní přístup k řešení problému uživatele

Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele, případně jeho blízkého sociálního okolí, pokud je pracovníkovi známo. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému uživatele.

 • Respektování volby uživatele 

Pracovník uživatele přiměřeně jeho věku informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

 • Podpora zodpovědného přístupu uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl za své jednání zodpovědný, a vysvětluje mu, jaké důsledky může mít jeho jednání na něj a jeho okolí.

 • Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl schopen řešit své problémy buď sám, nebo s pomocí svého blízkého sociálního okolí.

 • Rovný přístup a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti, bez ohledu na pohlaví, zdravotní omezení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status uživatele. Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživateli rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

 • Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze se souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele. Uživatel má právo na diskrétnost i vůči jeho rodičům nebo zákonným zástupcům.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2872