Return to Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Informace o naší službě (veřejný závazek služby)

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poslání služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, samostatnosti a k řešení osobních problémů.

Cíle služby

 • Uživatel samostatně zvládá situace běžného života.
 • Uživatel umí navazovat a udržovat běžné sociální .
 • Uživatel umí získat nové dovednosti.
 • Uživatel ví, jakým způsobem může řešit své problémy.
 • Uživatel je podpořen v dosažení co nejvyššího vzdělání podle svých individuálních možností a schopností.
 • Uživatel svým chováním předchází tomu, aby se stal pachatelem nebo obětí trestné činnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, kteří jsou ohroženi nebo zažívají nepříznivou sociální situaci. Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

Nepříznivá sociální situace znamená, že jsou děti a mládež ohroženi některým z následujících faktorů:

 • nestabilní rodinné vztahy (např. rodiče neplní své rodičovské povinnosti),
 • špatná socioekonomická situace rodiny (např. dlouhodobá nezaměstnanost rodičů),
 • problémy ve škole (např. špatný prospěch a záškoláctví),
 • nezájem o další kvalifikaci a pracovní uplatnění (např. pasivita při hledání pracovního uplatnění),
 • nízké či vysoké sebepojetí (např. nízká sebedůvěra, nereálná představa o své osobnosti),
 • problematické vztahy s okolím (např. problémy začlenit se do společnosti a konfliktní chování),
 • rizikový způsob života.

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživateli

Pokud mají dva uživatelé stejný problém, pracovník spolupracuje s každým uživatelem na řešení jeho situace takovým způsobem, tak jak to situace vyžaduje. Pracovníci si uvědomují jedinečnost každého uživatele a vychází z jeho individuálních potřeb a požadavků.

 • Dostupnost

NZDM se nachází v přirozeném prostředí uživatelů. Základní nabídka služeb je bezplatná.

 • Respektování volby uživatele

Pracovník uživatele přiměřeně jeho věku informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

 • Podpora zodpovědného přístupu uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl za své jednání zodpovědný, a vysvětluje mu, jaké důsledky může mít jeho jednání na něj a jeho okolí.

 • Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl schopen řešit své problémy buď sám, nebo s pomocí svého blízkého sociálního okolí.

 • Rovný přístup a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti, bez ohledu na pohlaví, zdravotní omezení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status uživatele apod. Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživateli rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

 • Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze se souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele. Uživatel má právo na diskrétnost i vůči jeho rodičům nebo zákonným zástupcům.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=2872