Return to Poskytujeme

Občanská poradna

Poslání služby

Občanská poradna poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.

Posláním služby je zmocnit klienta, aby si uměl pomoci sám.

Služba je určena lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být, omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění).

Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Občanská poradna spolupracuje na místní úrovni s veřejnou správou a samosprávou při řešení problémů občanů, na optimalizaci úředních postupů a na hledání nových možností řešení problémů prostřednictvím upozorňování na nedostatky legislativy, vznášení připomínek a podnětů k příslušným správním orgánům, medializace kazuistik uživatelů apod.

Služba je poskytována v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je zmocnit uživatele natolik, aby:

 • byl schopen samostatně řešit běžné záležitosti osobního života – bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení (nákup běžných potřeb, věcí, služeb),
 • byl zodpovědný za své jednání a dokázal posoudit důsledky svého jednání a chování,
 • uměl hospodařit s financemi a uměl si stanovit priority při hospodaření,
 • uměl komunikovat tak, aby vhodným společensky přijatelným způsobem obhájil své oprávněné zájmy,
 • znal svá práva a povinnosti.

 

Zásady poskytování služby

Nezávislost:

 • pracovník při poskytování poradenství sleduje legitimní zájem uživatele služby a nenechává se ovlivnit vnějšími vlivy nebo zájmy třetích osob,
 • pokud je jeho nezávislost ohrožena, uživatele služby na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného pracovníka či v jiné poradně.

Nestrannost:

 • pracovník při poskytování poradenství postupuje bez ohledu na rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod, či jinou okolnost, která je obecně vnímána jako nepřípustná diskriminace,
 • pracovník se nenechává ovlivnit svými předsudky, postoji či pocity,
 • pokud je nestrannost pracovníka ohrožena, uživatele služby na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného pracovníka či v jiné poradně.

Diskrétnost:

 • pracovník zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v rámci či v souvislosti s poskytováním poradenství,
 • mlčenlivost poruší pouze na základě výslovného souhlasu uživatele služby či v situaci, kdy prolomení mlčenlivosti ukládá obecně závazný právní předpis, na tuto možnost uživatele služby předem upozorňuje.

Bezplatnost:

 • pracovník nevyžaduje a ani neočekává od uživatele služby za poskytnutou službu žádný dar či jiný prospěch, případný dar či prospěch smí přijmout jen jménem a ve prospěch poradny a organizace.

Respekt k uživatelům:

 • pracovník si uvědomuje, že účelem poradenství je splnit zakázku uživatele služby a nikoli očekávání poradce, a proto respektuje právo uživatele služby na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí, pokud to není v rozporu se zákonem, poskytovanou službou nebo nepoškozuje jiné uživatele,
 • pracovník respektuje lidskou důstojnost uživatele služby a poskytuje službu způsobem, který odpovídá schopnostem a možnostem uživatele služby.

Od roku 2005 jsme členem Asociace občanských poraden (AOP)

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=28

Informační leták služby Občanská poradna Ostrava

Informační leták služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 10/2017 Informační leták 6_2019  

Čím se řídíme (OP)

CHARTA OBČANSKÝCH PORADEN I. Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou nezávislé, důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu. II. Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a je součástí sítě občanských poraden. V rámci této sítě je zajištěna jednotná informační databáze, jednotné školení poradců, jednotná metodika a kontrola činnosti. III. Občanská poradna zajišťuje, …

Co děláme (OP)

Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím uživatelů; prostřednictvím sociálně terapeutických činností napomáhá jejich orientaci v sociálních systémech, právu a psychologii; radí a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů občanů prostřednictvím poskytování rad, informací a pomoci při zařizování běžných záležitostí, vyplňování formulářů a sepisování písemných podání. Činnosti, které služba neposkytuje: advokátní služby, notářské služby, finanční …

Kdo může naše služby využít (OP)

Osoby starší 18 let žijící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které neznají svá práva a povinnosti, či neumí, nemohou nebo nebudou moci tato svá práva uplatnit a dostát svým povinnostem a které z výše uvedených důvodů nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci, využívat běžných zdrojů společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.). Službu …

Způsob poskytování služby (OP)

Popis realizace poskytování sociální služby Poradnu je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Zájemce o poskytnutí služby občanské poradny (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do poradny přichází a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové …

Práva a povinnosti uživatelů (OP)

Práva uživatele služby- uživatel má právo: vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz stížnosti), nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu, ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, na individuální přístup …

Pravidla pro podávání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností (OP)

Pokud s něčím nejste spokojen/a, můžete si stěžovat.  Také nám můžete říct, jak to zlepšit. Budeme velmi rádi, pokud nám řeknete nebo napíšete,  jak bychom mohli naši práci zlepšit nebo co se Vám líbí. Stížnost může podat jakákoliv osoba. Svou stížnost můžete říct osobně kterémukoliv pracovníkovi služby nebo napsat na formulář, který Vám pracovník na vyžádání …

Naše projekty (OP)

Projekty ve spolupráci s Asociací občanských poraden Projekt „Restorativní justice – Podpora a poradenství obětem trestných činů Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). V rámci uplatňování prvků restorativní justice je smyslem …

Provozní doba a kontakty pobočka Ostrava (OP)

!!POZOR!! Informace pro zájemce o oddlužení: Jeden pracovník poradny může souběžně asistovat při tvorbě maximálně 3 návrhů na oddlužení. Máte-li zájem o pomoc s vypracováním návrhu na oddlužení, kontaktujte prosím naši poradnu a informujte se na aktuální stav; v případě naplnění kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců o službu. Jakmile je volná kapacita, kontaktuje poradkyně zájemce …

Provozní doba a kontakty pobočka Šumperk (OP)

Kontaktovat nás můžete: 1. Osobně: na detašovaném pracovišti Občanské poradny SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Hlavní třída 13/3, Šumperk – budova Slovanského domu Okamžitá kapacita poradny: 1 uživatel služby   Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00* Úterý:  – – Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Čtvrtek:  8:00 – 12:00* – *pro objednané Objednat se můžete …