Return to Poskytujeme

Občanská poradna

Poslání služby

Občanská poradna poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Občanská poradna SPOLEČNĚ – JEKHETANE usiluje o to, aby uživatelé byli schopni samostatně řešit běžné záležitosti svého života, znali svá práva a povinnosti, byli zodpovědní a dokázali posoudit důsledky svého jednání.

Posláním služby je zmocnit klienta, aby si uměl pomoci sám.

Služba je určena lidem, kteří neznají svá práva a povinnosti, neumí nebo nemohou je uplatňovat a z toho důvodu je, nebo může být, omezen jejich přístup k běžným zdrojům společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění).

Podílí se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Občanská poradna spolupracuje na místní úrovni s veřejnou správou a samosprávou při řešení problémů občanů, na optimalizaci úředních postupů a na hledání nových možností řešení problémů prostřednictvím upozorňování na nedostatky legislativy, vznášení připomínek a podnětů k příslušným správním orgánům, medializace kazuistik uživatelů apod.

Služba je poskytována v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

 

Cíle služby

Cílem poskytování služby je zmocnit uživatele natolik, aby:

 • byl schopen samostatně řešit běžné záležitosti osobního života – bydlení, příjmy, vzdělávání, zdravotní péče, zaměstnání, sociální péče, rodina, mezilidské vztahy, hmotné zabezpečení (nákup běžných potřeb, věcí, služeb),
 • byl zodpovědný za své jednání a dokázal posoudit důsledky svého jednání a chování,
 • uměl hospodařit s financemi a uměl si stanovit priority při hospodaření,
 • uměl komunikovat tak, aby vhodným společensky přijatelným způsobem obhájil své oprávněné zájmy,
 • znal svá práva a povinnosti.

 

Zásady poskytování služby

Nezávislost:

 • pracovník při poskytování poradenství sleduje legitimní zájem uživatele služby a nenechává se ovlivnit vnějšími vlivy nebo zájmy třetích osob,
 • pokud je jeho nezávislost ohrožena, uživatele služby na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného pracovníka či v jiné poradně.

Nestrannost:

 • pracovník při poskytování poradenství postupuje bez ohledu na rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod, či jinou okolnost, která je obecně vnímána jako nepřípustná diskriminace,
 • pracovník se nenechává ovlivnit svými předsudky, postoji či pocity,
 • pokud je nestrannost pracovníka ohrožena, uživatele služby na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného pracovníka či v jiné poradně.

Diskrétnost:

 • pracovník zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v rámci či v souvislosti s poskytováním poradenství,
 • mlčenlivost poruší pouze na základě výslovného souhlasu uživatele služby či v situaci, kdy prolomení mlčenlivosti ukládá obecně závazný právní předpis, na tuto možnost uživatele služby předem upozorňuje.

Bezplatnost:

 • pracovník nevyžaduje a ani neočekává od uživatele služby za poskytnutou službu žádný dar či jiný prospěch, případný dar či prospěch smí přijmout jen jménem a ve prospěch poradny a organizace.

Respekt k uživatelům:

 • pracovník si uvědomuje, že účelem poradenství je splnit zakázku uživatele služby a nikoli očekávání poradce, a proto respektuje právo uživatele služby na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí, pokud to není v rozporu se zákonem, poskytovanou službou nebo nepoškozuje jiné uživatele,
 • pracovník respektuje lidskou důstojnost uživatele služby a poskytuje službu způsobem, který odpovídá schopnostem a možnostem uživatele služby.

Od roku 2005 jsme členem Asociace občanských poraden (AOP)

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=28

Informační leták služby Občanská poradna Ostrava

Informační leták služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 10/2017 Leták pro zájemce o službu Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE Ostrava 7/2016

Čím se řídíme (OP)

CHARTA OBČANSKÝCH PORADEN I. Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou nezávislé, důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu. II. Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a je součástí sítě občanských poraden. V rámci této sítě je zajištěna jednotná informační databáze, jednotné školení poradců, jednotná metodika a kontrola činnosti. III. Občanská poradna zajišťuje, …

Co děláme (OP)

Služba zprostředkovává kontakt se společenským prostředím uživatelů; prostřednictvím sociálně terapeutických činností napomáhá jejich orientaci v sociálních systémech, právu a psychologii; radí a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů občanů prostřednictvím poskytování rad, informací a pomoci při zařizování běžných záležitostí, vyplňování formulářů a sepisování písemných podání. Činnosti, které služba neposkytuje: advokátní služby, notářské služby, finanční …

Kdo může naše služby využít (OP)

Osoby starší 18 let žijící v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, které neznají svá práva a povinnosti, či neumí, nemohou nebo nebudou moci tato svá práva uplatnit a dostát svým povinnostem a které z výše uvedených důvodů nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci, využívat běžných zdrojů společnosti (vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.). Službu …

Způsob poskytování služby (OP)

Popis realizace poskytování sociální služby Poradnu je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Zájemce o poskytnutí služby občanské poradny (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami poskytování služby, poté sdělí pracovníkovi, s čím do poradny přichází a pracovník vyhodnotí, zda tato zakázka je v souladu s cíli a posláním služby, zda zájemce spadá do cílové …

Práva a povinnosti uživatelů (OP)

Práva uživatele služby- uživatel má právo: vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz stížnosti), nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu, ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, na individuální přístup …

Jak se můžete vyjádřit ke službě (OP)

Občanská poradna usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), stížnost – vyjádřená nespokojenost s kvalitou poskytnuté služby, pozitivní …

Naše projekty (OP)

Projekty ve spolupráci s Asociací občanských poraden Projekt „Restorativní justice – Podpora a poradenství obětem trestných činů Dlouhodobým cílem projektu je podpora a vytváření širší funkční sítě dostupných služeb pro oběti trestných činů. Projekt je realizován Probační a mediační službou České republiky (PMS ČR) v partnerství s Asociací občanských poraden (AOP). V rámci uplatňování prvků restorativní justice je smyslem …

Provozní doba a kontakty pobočka Ostrava (OP)

!!POZOR!! Informace pro zájemce o oddlužení: Jeden pracovník poradny může souběžně asistovat při tvorbě maximálně 3 návrhů na oddlužení. Máte-li zájem o pomoc s vypracováním návrhu na oddlužení, kontaktujte prosím naši poradnu a informujte se na aktuální stav; v případě naplnění kapacity budete zařazeni do pořadníku zájemců o službu. Jakmile je volná kapacita, kontaktuje poradkyně zájemce …

Provozní doba a kontakty pobočka Šumperk (OP)

Kontaktovat nás můžete: 1. Osobně: na detašovaném pracovišti Občanské poradny SPOLEČNĚ – JEKHETANE, Hlavní třída 13/3, Šumperk – budova Slovanského domu Okamžitá kapacita poradny: 1 uživatel služby   Pondělí: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00* Úterý:  – – Středa: 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00 Čtvrtek:  8:00 – 12:00* – *pro objednané Objednat se můžete …