↑ Return to Poskytujeme

Print this Stránka

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Poslání služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Naše služba umožňuje dětem a mládeži rozvíjet se a řešit osobní problémy prostřednictvím individuálních rozhovorů, besed, výchovně vzdělávacích programů, poskytování rad, pomocí se školní přípravou, doprovázením při vyřizování osobních záležitostí a smysluplně trávit volný čas.

 

Cíle služby

 • Uživatel samostatně zvládá záležitosti běžného života, zná svá práva a povinnosti.
 • Uživatel si váží sebe sama a druhých lidí, umí navazovat a udržovat běžné sociální vztahy.
 • Uživatel dosáhne co nejvyššího vzdělání.
 • Uživatel si dovede popovídat o svých problémech, přáních a pocitech a ví, kam se obrátit, když potřebuje pomoc.
 • Uživatel svým chováním předchází tomu, aby se stal pachatelem nebo obětí trestné činnosti.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Služba je poskytována dětem a mládeži od 6 do 18 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách a jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy. Tyto děti a mladí lidé vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Děti, které jsou mladší 7 let, mohou do NZDM docházet jen v případě, že plní povinnou školní docházku.

 

Okruh osob, kterým není možné službu poskytnout

Služba není určena pro děti a mládež s těžkým zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým postižením).

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup k uživateli

Pokud mají dva uživatelé stejný problém, pracovník spolupracuje s každým uživatelem na řešení jeho situace takovým způsobem, jak to situace vyžaduje. Pracovníci si uvědomují jedinečnost každého uživatele a vychází z jeho individuálních potřeb a požadavků.

 • Dostupnost

NZDM se nachází v přirozeném prostředí uživatelů. Základní nabídka služeb je bezplatná.

 • Komplexní přístup k řešení problému uživatele

Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti uživatele, případně jeho blízkého sociálního okolí, pokud je pracovníkovi známo. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému uživatele.

 • Respektování volby uživatele 

Pracovník uživatele přiměřeně jeho věku informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

 • Podpora zodpovědného přístupu uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl za své jednání zodpovědný, a vysvětluje mu, jaké důsledky může mít jeho jednání na něj a jeho okolí.

 • Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl schopen řešit své problémy buď sám, nebo s pomocí svého blízkého sociálního okolí.

 • Rovný přístup a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti, bez ohledu na pohlaví, zdravotní omezení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status uživatele. Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživateli rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

 • Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze se souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele. Uživatel má právo na diskrétnost i vůči jeho rodičům nebo zákonným zástupcům.

 

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=59

„Vy rozhodujete, my pomáháme“

Naše nízkoprahová zařízení pro děti a mládež uspěla v programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ celkem v 9 městech v rámci celé České republiky (Ostrava, Kopřivnice, Havířov, Český Těšín, Třinec, Česká Třebová, Šternberk, Přelouč a Praha) a dostala se mezi 3 nejlepší projekty v daném regionu, které mohou obdržet finanční podporu …

Zobrazit stránku »

Informační letáky služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Informační leták služby NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE pro zájemce o poskytnutí služby 2/2018 Informační leták služby NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2/2018

Zobrazit stránku »

Informace pro klienty

POSLÁNÍ SLUŽBY (aneb o co nám jde?) Usilujeme o to, abys dokázal zvládat věci každodenního života samostatně, znal svá práva a povinnosti, neměl jsi problémy s kriminalitou a závislostmi (cigarety, drogy …) a dbal na své zdraví. Centrum je určeno pro všechny kluky a holky, kteří nevědí jak a kde trávit svůj volný čas a chtěli …

Zobrazit stránku »

Setkání vzájemného porozumění

Setkání vzájemného porozumění 2018

Naše organizace SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. pořádá kulturní akci SETKÁNÍ VZÁJEMNÉHO POROZUMĚNÍ, která proběhne 22. června od 14 hod. na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Na této akci budou vystupovat děti z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z Moravskoslezského kraje. Můžete se těšit na taneční a pěvecká vystoupení těchto dětí. Jaké hosté vystoupí Jan Bendig a …

Zobrazit stránku »

Pravidla chování v zařízení (NZDM)

Vždy musím uposlechnout pokynu pracovníka. V centru nemluvím sprostě a vulgárně. Pracovníkům centra vykám. Neničím ani neodnáším vybavení centra mimo jeho prostory. Za předměty, které si donesu (cennosti, mobilní telefony apod.) pracovníci neručí. V  případě poškození či ztráty se volá policie. V centru nehraji fotbal ani jiné míčové hry. Do centra nevcházím s  kolem, s  koloběžkou ani …

Zobrazit stránku »

Práva a povinnosti uživatele (NZDM)

Tvoje práva v centru: Máš právo na stejnou míru pozornosti, respektu a zájmu pracovníka jako ostatní děti. Máš právo na bezpečí v centru. Vždy můžeš požádat o pomoc a podporu pracovníky centra. Máš právo na individuální přístup. Máš právo vyjádřit svůj názor. Nemusíš nám říct své jméno, v centru můžeš mít přezdívku. Máš právo řešit svou situaci …

Zobrazit stránku »

Jak se můžete vyjádřit ke službě (NDZM)

Pravidla pro řešení stížností Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), …

Zobrazit stránku »

Kapacita služby (NZDM)

V prostorách zařízení (centra) může být najednou maximálně  30 dětí (Přívoz i Poruba).  

Zobrazit stránku »

NZDM Božkova 2017 (1)

Kontakty a otevírací hodiny (NZDM)

KDE: Přívoz Božkova 65, 702 00 Ostrava – Přívoz Poruba Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba KDY: Můžete přijít k nám do center: Přívoz Pondělí 13:00 – 17:00 Čtvrtek 13:00 – 17:00 Pátek 13:00 – 17:00 Poruba Úterý 13:00 – 17:00 Středa 13:00 – 17:00 Pátek 13:00 – 17:00     KONTAKTY: Přívoz Tel.: …

Zobrazit stránku »

Copy-of-Dobrovolnictv

Dobrovolnictví v NZDM

Máte zájem o dobrovolnictví? Svou dobrovolnickou činnost můžete vykonávat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE (cílová skupina děti a mládež od 6 do 18 let, které žijí zejména v sociálně vyloučených lokalitách města Ostravy). Máme 2 pobočky, a to v Ostravě-Přívoze (ul. Božkova 65) a v Ostravě-Porubě (ul. Dělnická 20). Záleží pouze na …

Zobrazit stránku »