↑ Return to Poskytujeme

Print this Stránka

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Zařízení poskytuje sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o to, aby byly děti a mládež samostatné, znaly svá práva a povinnosti, vyhýbaly se drogám a kriminalitě, smysluplně trávily volný čas a dbaly na své zdraví.

Naše služba umožňuje dětem a mládeži smysluplně trávit volný čas, rozvíjet se a řešit osobní problémy prostřednictvím besed, kurzů, volnočasových aktivit, doučování, výletů, poskytování rad a pomoci a doprovázení při vyřizování osobních věcí.

Službu poskytujeme v Ostravě, zejména v městských obvodech Moravská Ostrava a Přívoz a Poruba.

 

Cíle služby

Chceme, aby školáci a mladí lidé:

  • samostatně zvládali věci běžného života, znali svá práva a povinnosti, vážili si sebe sama i druhých lidí,
  • dosáhli co nejvyššího vzdělání,
  • dovedli si popovídat o svých problémech, přáních a pocitech a věděli, kam se obrátit, když potřebují pomoci,
  • nepáchali a ani na nich nebyla páchána trestná činnost.

Usilujeme o to, aby lidé kolem nás přijímali děti, které nás navštěvují.

 

Zásady poskytování služby:

Individuální přístup k uživateli

Ke každému dítěti pracovník přistupuje jako k jedinečnému s jedinečným problémem. I když dva uživatelé mají stejný problém, neznamená to, že bude řešen stejně.

Komplexní přístup k řešení problému uživatele

Při řešení problémů uživatele pracovník vždy zohledňuje všechny schopnosti, příležitosti a možnosti dítěte, případně jeho blízkého sociálního okolí, pokud je pracovníkovi známo. Pracovník zjišťuje všechny souvislosti, které mají vliv na řešení problému.

Respektování volby uživatele služby

Pracovník uživatele přiměřeně jeho věku informuje o možnostech řešení jeho problému a seznamuje ho s důsledky jeho rozhodnutí. Rozhodnutí o způsobu řešení situace je však výhradně na uživateli.

Podpora zodpovědného přístupu uživatelů

Pracovník vždy vede dítě k tomu, že je za své jednání zodpovědné a vysvětluje mu, jaké důsledky může toto jednání mít na něj a jeho okolí.

Podpora samostatnosti uživatele

Pracovník vždy vede uživatele k tomu, aby byl schopen řešit své problémy buď sám, nebo s pomocí svého blízkého sociálního okolí.

Rovný přístup k uživatelům a ochrana důstojnosti uživatele

Pracovník poskytuje rady a pomoc bez jakékoli předpojatosti bez ohledu na pohlaví, zdravotní postižení, náboženské vyznání, sexuální orientaci, politickou příslušnost, sociální status apod.

Pracovník respektuje uživatele služby, nijak se nad ním nepovyšuje ani ho neponižuje, jedná s uživateli rovnocenně. Přijímá uživatele takového, jaký je.

Mlčenlivost a diskrétnost

Pracovník nesděluje třetím osobám žádné skutečnosti týkající se zájemce nebo uživatele, které se dozví v souvislosti s poskytováním služby. Tyto skutečnosti jsou sdělovány třetím osobám pouze se souhlasem zájemce nebo uživatele nebo na základě povinnosti stanovené zákonem (např. občanský soudní řád, trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Služba respektuje právo na anonymitu uživatele. Dítě má právo na diskrétnost i vůči jeho rodičům nebo zákonným zástupcům.

Bezplatnost a nízkoprahovost

Za poskytování služby uživatelé neplatí. Střediska služby jsou umístěna přímo v sociálně vyloučených lokalitách a jsou pro děti snadno dostupná. V případě potřeba je služba poskytována i terénně.

Permanent link to this article: http://jekhetane.cz/?page_id=59

Analýza poskytování služby NZDM

Rok 2015: Analýza poskytování sociální služby NZDM za rok 2015 Poruba Analýza poskytování sociální služby NZDM za rok 2015 Přívoz Rok 2016: Analýza poskytování sociální služby NZDM za rok 2016 Přívoz Analýza poskytování sociální služby NZDM za rok 2016 Poruba

Zobrazit stránku »

Informační letáky služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Informační leták služby NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE pro zájemce o poskytnutí služby 2/2018 Informační leták služby NZDM SPOLEČNĚ-JEKHETANE 2/2018

Zobrazit stránku »

Co děláme (NZDM)

Služba poskytuje zejména: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – pohybové aktivity (taneční, sportovní – účast ve fotbalové Don Bosco lize), besedy a osvětové akce. pracovně výchovná činnost s dětmi nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – příprava na školní vyučování, …

Zobrazit stránku »

Pro koho jsme tady (NZDM)

Služba je poskytována dětem ve věku 6 – 18 let navštěvující základní nebo střední školu a žijící v sociálně vyloučených komunitách ohrožené společensky nežádoucími jevy, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je poskytována zejména v Ostravě-Přívoze a Ostravě-Porubě (v okolí ulic Dělnická, Skautská, Porubská).   Okruh osob, kterým není možné službu poskytnout …

Zobrazit stránku »

Jakým způsobem pracujeme (NZDM)

Pracovník služby s dítětem (zájemcem, uživatelem) vždy jedná přiměřeně jeho věku a schopnostem, tak, aby mu dítě porozumělo. Službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE (dále NZDM) je možné kontaktovat telefonicky, osobně, e-mailem nebo dopisem. Nejčastěji k prvnímu kontaktu dochází přímo v prostorách služby. Zájemce o poskytnutí sociální služby NZDM (dále zájemce) je pracovníkem nejprve seznámen s podmínkami …

Zobrazit stránku »

Práva a povinnosti uživatele (NZDM)

Práva uživatele služby- uživatel má právo: vyjádřit se ke službě, podat stížnost (viz Pravidla pro řešení stížností), nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena, nebo k tomu zplnomocnit jinou osobu, ukončit smlouvu bez udání důvodu, požádat o změnu klíčového pracovníka, vystupovat anonymně, rozhodnout o řešení svého problému, změnit svou zakázku, mít ochráněny své osobní údaje, …

Zobrazit stránku »

Jak se můžete vyjádřit ke službě (NDZM)

Pravidla pro řešení stížností Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Podané zpětné vazby jsou vítaným zdrojem pro zlepšení kvality poskytovaných služeb. Typy zpětné vazby: podnět – doporučení ke zlepšení kvality služby (co by se mělo zlepšit a jak), připomínka – ke kvalitě poskytnuté služby (formě, úrovni, úplnosti apod.), …

Zobrazit stránku »

Kapacita služby (NZDM)

V prostorách zařízení (centra) může být najednou maximálně  30 dětí (Přívoz i Poruba). V terénu (venku) může být s námi najednou maximálně 40 dětí. V terénu (venku) může každý jednotlivý pracovník pracovat (doprovázet) najednou maximálně 10 dětí.

Zobrazit stránku »

NZDM Božkova 2017 (1)

Kontakty a otevírací hodiny (NZDM)

POZOR! Od 1. 8. 2016 je služba v Přívoze poskytována na adrese Božkova 65! KDE: Přívoz Božkova 65, 702 00 Ostrava – Přívoz Poruba Dělnická 387/20, 708 00 Ostrava – Poruba KDY: Můžete přijít k nám do center: Přívoz Pondělí 13:00 – 17:00 Čtvrtek 13:00 – 17:00 Pátek 13:00 – 17:00 Poruba Úterý 13:00 – 17:00 …

Zobrazit stránku »